Artikolu 90

Obbligi ta’ segretezza

  • L-Istati Membri jistg─žu jadottaw regoli spe─őifi─ői biex jistabbilixxu s-setg─žat tal-awtoritajiet supervi┼╝orji stipulati fil-punti (e) u (f) tal-Artikolu 58(1) b’rabta ma’ kontrolluri jew pro─őessuri li jkunu so─í─íetti, ta─žt il-li─íi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru jew ir-regoli stabbiliti minn korpi kompetenti nazzjonali, g─žal obbligu ta’ segretezza professjonali jew obbligi ekwivalenti o─žra ta’ segretezza fejn dan ikun me─žtie─í u proporzjonat biex ji─íi rrikon─őiljat id-dritt tal-protezzjoni ta’ data personali mal-obbligu ta’ segretezza. Dawk ir-regoli g─žandhom japplikaw biss fir-rigward ta’ data personali li l-kontrollur jew il-pro─őessur ikun ir─őieva b’ri┼╝ultat ta’ jew kiseb f’attivit├á koperta minn dak l-obbligu ta’ segretezza.
  • Kull Stat Membru g─žandu jinnotifika lill-Kummissjoni r-regoli adottati skont il-paragrafu 1, sal-25 ta’ Mejju 2018 u, ming─žajr dewmien, dwar kwalunkwe emenda sussegwenti li taffettwahom.