Artikolu 9

Ippro─őessar ta’ kategoriji spe─őjali ta’ data personali

  • L-ippro─őessar ta’ data personali, li ji┼╝vela ori─íini razzjali jew etnika, opinjonijiet politi─ői, twemmin reli─íju┼╝ jew filosofiku, jew s─žubija fi trade union, u l-ippro─őessar ta’ data ─íenetika, data bijometrika sabiex tidentifika b’mod uniku persuna fi┼╝ika, data dwar is-sa─ž─ža jew data dwar il-─žajja sesswali u l-orjentazzjoni sesswali ta’ persuna fi┼╝ika huma projbiti.
  • Il-paragrafu┬á1 ma g─žandux japplika jekk japplika wie─žed minn dawn li ─íejjin:
    • (a) is-su─í─íett tad-data jkun ta kunsens espli─őitu g─žall-ippro─őessar ta’ dik id-data personali g─žal fini spe─őifiku wie─žed jew aktar, g─žajr fejn il-li─íi tal-Unjoni jew il-li─íi ta’ Stat Membru tipprevedi li l-projbizzjoni msemmija fil-paragrafu┬á1 ma tistax titne─ž─ža mis-su─í─íett tad-data;
    • (b) l-ippro─őessar ikun me─žtie─í g─žall-finijiet tat-twettiq tal-obbligi u l-e┼╝er─őizzju ta’ drittijiet spe─őifi─ői tal-kontrollur jew tas-su─í─íett tad-data fil-qasam tal-li─íi dwar l-impjiegi u dwar il-protezzjoni so─őjali u s-sigurt├á so─őjali sa fejn dan ikun awtorizzat mil-li─íi tal-Unjoni jew mil-li─íi ta’ Stat Membru jew minn ftehim kollettiv skont il-li─íi ta’ Stat Membru li jipprevedu salvagwardji xierqa g─žad-drittijiet fundamentali u l-interessi tas-su─í─íett tad-data;
    • (c) l-ippro─őessar ikun me─žtie─í g─žall-protezzjoni tal-interessi vitali tas-su─í─íett tad-data jew ta’ persuna fi┼╝ika o─žra fejn is-su─í─íett tad-data ma jkunx fi┼╝ikament jew legalment kapa─ői li jag─žti l-kunsens;
    • (d) l-ippro─őessar isir waqt l-attivitajiet le─íittimi tieg─žu b’salvagwardji adatti minn fondazzjoni, asso─őjazzjoni jew kwalunkwe korp ie─žor ming─žajr skop ta’ qlig─ž b’g─žan politiku, filosofiku, reli─íju┼╝ jew ta’ trade union u bil-kondizzjoni li l-ippro─őessar ikun relatat biss mal-membri jew ex membri tal-korp jew ma’ persuni li g─žandhom kuntatt regolari mieg─žu b’rabta mal-finijiet tieg─žu u li d-data personali ma tkunx ┼╝velata barra dak il-korp ming─žajr il-kunsens tas-su─í─íetti tad-data;
    • (e) l-ippro─őessar ikun relatat ma’ data personali li b’mod ─őar tkun saret pubblika mis-su─í─íett tad-data;
    • (f) l-ippro─őessar ikun me─žtie─í g─žall-istabbiliment, l-e┼╝er─őizzju jew id-difi┼╝a ta’ talbiet legali jew kull darba li l-qrati jkunu qed ja─íixxu fil-kapa─őit├á ─íudizzjarja tag─žhom;
    • (g) l-ippro─őessar ikun me─žtie─í g─žal ra─íunijiet ta’ interess pubbliku sostanzjali, fuq il-ba┼╝i tal-li─íi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, li g─žandha tkun proporzjonata mal-g─žan segwit, tirrispetta l-essenza tad-dritt g─žall-protezzjoni tad-data u tipprevedi mi┼╝uri xierqa u spe─őifi─ői sabiex tissalvagwardja d-drittijiet fundamentali u l-interessi tas-su─í─íett tad-data;
    • (h) l-ippro─őessar ikun me─žtie─í g─žall-finijiet ta’ medi─őina preventiva jew okkupazzjonali, g─žall-valutazzjoni tal-kapa─őit├á ta’ ─žaddiem g─žax-xog─žol, dijanjosi medika, il-forniment ta’ kura tas-sa─ž─ža jew so─őjali jew it-trattament jew il-─íestjoni ta’ sistemi u servizzi tal-kura tas-sa─ž─ža u so─őjali abba┼╝i tal-li─íi tal-Unjoni jew tal-li─íi ta’ Stat Membru jew skont kuntratt ma’ professjonista fil-kura medika u so─í─íett g─žall-kondizzjonijiet u s-salvagwardji msemmija fil-paragrafu 3;
    • (i) l-ippro─őessar ikun me─žtie─í g─žal ra─íunijiet ta’ interess pubbliku fil-qasam tas-sa─ž─ža pubblika, b─žall-protezzjoni kontra theddid transkonfinali serju g─žas-sa─ž─ža jew biex ji─íu ┼╝gurati standards g─žoljin ta’ kwalit├á u sikurezza tal-kura tas-sa─ž─ža u ta’ prodotti medi─őinali jew apparat mediku, fuq il-ba┼╝i tal-li─íi tal-Unjoni, jew tal-li─íi ta’ Stat Membru li tipprevedi mi┼╝uri adatti u spe─őifi─ői sabiex ji─íu protetti d-drittijiet u l-libertajiet tas-su─í─íett tad-data, b’mod partikulari s-segretezza professjonali;
    • (j) l-ippro─őessar ikun me─žtie─í g─žal finijiet ta’ arkivjar fl-interess pubbliku, g─žal finijiet ta’ ri─őerka xjentifika jew storika jew g─žal finijiet ta’ statistika f’konformit├á mal-Artikolu 89(1) fuq il-ba┼╝i tal-li─íi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, li g─žandha tkun proporzjonata mal-g─žan segwit, tirrispetta l-essenza tad-dritt g─žall-protezzjoni tad-data u tipprevedi mi┼╝uri xierqa u spe─őifi─ői sabiex tissalvagwardja d-drittijiet fundamentali u l-interessi tas-su─í─íett tad-data.
  • Id-data personali msemmija fil-paragrafu 1 tista’ ti─íi ppro─őessata g─žall-finijiet imsemmija fil-punt (h) tal-paragrafu 2 meta dik id-data ti─íi ppro─őessata minn professjonista jew ta─žt ir-responsabbilt├á tieg─žu li jkun so─í─íett g─žall-obbligu ta’ segretezza professjonali skont il-li─íi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru jew regoli stabbiliti minn korpi kompetenti nazzjonali jew minn persuna o─žra li tkun ukoll so─í─íetta g─žal obbligu ta’ segretezza skont il-li─íi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru jew ir-regoli stabbiliti minn korpi kompetenti nazzjonali.
  • L-Istati Membri jistg─žu j┼╝ommu jew jintrodu─őu aktar kondizzjonijiet, inklu┼╝i limitazzjonijiet, fir-rigward tal-ippro─őessar ta’ data ─íenetika, data bijometrika jew data dwar is-sa─ž─ža.