Artikolu 89

Salvagwardji u derogi relatati mal-ippro─őessar g─žal finijiet ta’ arkivjar fl-interess pubbliku, g─žal finijiet ta’ ri─őerka xjentifika jew storika jew g─žal finijiet ta’ statistika

  • L-ippro─őessar g─žal finijiet ta’ arkivjar fl-interess pubbliku, g─žal finijiet ta’ ri─őerka xjentifika jew storika jew g─žal finijiet ta’ statistika, g─žandu jkun so─í─íett g─žal salvagwardji xierqa, f’konformit├á ma’ dan ir-Regolament, g─žad-drittijiet u l-libertajiet tas-su─í─íett tad-data. Dawk is-salvagwardji g─žandhom ji┼╝guraw li jkunu fis-se─ž─ž mi┼╝uri tekni─ői u organizzattivi b’mod partikolari sabiex ji─íi ┼╝gurat ir-rispett tal-prin─őipju ta’ minimizzazzjoni tad-data. Dawk il-mi┼╝uri jistg─žu jinkludu psewdonimizzazzjoni, sakemm dawk il-finijiet jistg─žu ji─íu sodisfatti b’dak il-mod. Fejn dawk il-finijiet jistg─žu ji─íu sodisfatti bi ppro─őessar ulterjuri li ma jippermettix jew ma g─žadux jippermetti l-identifikazzjoni ta’ su─í─íetti tad-data dawk il-finijiet g─žandhom ji─íu sodisfatti b’dak il-mod.
  • Fejn data personali ti─íi ppro─őessata g─žal finijiet ta’ ri─őerka xjentifika jew storika jew finijiet ta’ statistika, il-li─íi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru tista’ tipprevedi derogi mid-drittijiet imsemmija fl-Artikoli 15, 16, 18 u 21 so─í─íett g─žall-kondizzjonijiet u s-salvagwardji msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu sa fejn tali drittijiet x’aktarx jag─žmlu impossibbli jew ifixklu serjament il-ksib tal-finijiet spe─őifi─ői, u tali derogi jkunu me─žtie─ía g─žall-issodisfar ta’ dawk il-finijiet.
  • Fejn data personali ti─íi ppro─őessata g─žal finijiet ta’ arkivjar fl-interess pubbliku, il-li─íi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru tista’ tipprevedi derogi mid-drittijiet imsemmija fl-Artikoli 15, 16, 18, 19, 20 and 21 so─í─íett g─žall-kondizzjonijiet u s-salvagwardji msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu sa fejn tali drittijiet x’aktarx jag─žmlu impossibbli jew ifixklu serjament il-ksib tal-finijiet spe─őifi─ői, u tali derogi jkunu me─žtie─ía g─žat-twettiq ta’ dawk il-finijiet.
  • Fejn l-ippro─őessar imsemmi fil-paragrafi 2 u 3 jservi fl-istess ─žin fini ie─žor, id-derogi g─žandhom japplikaw biss g─žall-ippro─őessar g─žall-finijiet imsemmija f’dawk il-paragrafi.