Artikolu 15

Dritt ta’ a─ő─őess mis-su─í─íett tad-data

 • Is-su─í─íett tad-data g─žandu d-dritt li jikseb ming─žand il-kontrollur konferma dwar jekk id-data personali li tikkon─őerna lilu hijiex qieg─žda ti─íi pro─őessata jew le, u, fejn dan ikun il-ka┼╝, l-a─ő─őess g─žad-data personali u l-informazzjoni li ─íejja:
  • (a) il-finijiet tal-ippro─őessar;
  • (b) il-kategoriji ta’ data personali inkwistjoni;
  • (c) ir-ri─őevituri jew il-kategoriji ta’ ri─őevituri li lilhom tkun ─íiet ┼╝velata jew ser ti─íi ┼╝velata d-data personali, b’mod partikolari ri─őevituri f’pajji┼╝i terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali;
  • (d) fejn possibbli, il-perijodu mbassar li matulu d-data personali tkun ser tin─ža┼╝en, jew jekk mhux possibbli, il-kriterji u┼╝ati biex ji─íi ddeterminat dak il-perijodu;
  • (e) l-e┼╝istenza tad-dritt li jitlob ming─žand il-kontrollur rettifika jew t─žassir tad-data personali jew restrizzjoni tal-ippro─őessar tad-data personali rigward is-su─í─íett tad-data jew li jo─í─íezzjona g─žal tali ppro─őessar;
  • (f) id-dritt li jitressaq ilment quddiem awtorit├á supervi┼╝orja;
  • (g) fejn id-data personali ma tin─íabarx mis-su─í─íett tad-data, kwalunkwe informazzjoni disponibbli rigward is-sors tag─žhom;
  • (h) l-e┼╝istenza ta’ te─žid awtomatizzat ta’ de─ői┼╝jonijiet, inklu┼╝ it-tfassil ta’ profili, imsemmi fl-Artikolu 22(1) u (4) u, g─žall-inqas f’dawk il-ka┼╝ijiet, l-informazzjoni importanti dwar il-lo─íika involuta, kif ukoll is-sinifikat u l-konsegwenzi previsti ta’ tali ppro─őessar g─žas-su─í─íett tad-data.
 • Fejn id-data personali tkun trasferita lil pajji┼╝ terz jew lil organizzazzjoni internazzjonali, is-su─í─íett tad-data g─žandu d-dritt li ji─íi informat rigward is-salvagwardji adatti skont l-Artikolu 46 rigward it-trasferiment.
 • Il-kontrollur g─žandu jipprovdi kopja tad-data personali li tkun qieg─žda ti─íi ppro─őessata. G─žal aktar kopji mitluba mis-su─í─íett tad-data, il-kontrollur jista’ jimponi tariffa ra─íonevoli bba┼╝ata fuq l-ispejje┼╝ amministrattivi. Fejn is-su─í─íett tad-data jag─žmel it-talba b’mezzi elettroni─ői, u sakemm ma jkunx mitlub mod ie─žor mis-su─í─íett tad-data, l-informazzjoni g─žandha ti─íi pprovduta f’forma elettronika u┼╝ata b’mod komuni.
 • Id-dritt li tinkiseb kopja msemmija fil-paragrafu 3 ma g─žandux jaffettwa b’mod negattiv id-drittijiet u l-libertajiet ta’ o─žrajn.