Artikolu 41

Monitora─í─í ta’ kodi─őijiet ta’ kondotta approvati

 • Ming─žajr pre─íudizzju g─žall-kompiti u s-setg─žat tal-awtorit├á supervi┼╝orja kompetenti ta─žt l-Artikoli 57 u 58, il-monitora─í─í tal-konformit├á ma’ kodi─ői ta’ kondotta skont l-Artikolu 40, jista’ jitwettaq minn korp li g─žandu l-livell xieraq ta’ g─žarfien espert b’rabta mas-su─í─íett tal-kodi─ői u huwa akkreditat g─žal dak il-g─žan mill-awtorit├á supervi┼╝orja kompetenti.
 • Korp kif imsemmi fil-paragrafu 1 jista’ ji─íi akkreditat biex jimmonitorja konformita’ ma’ kodi─ői ta’ kondotta fejn dak il-korp:
  • (a) ikun wera l-indipendenza u l-g─žarfien espert tieg─žu b’rabta mas-su─í─íett tal-kodi─ői g─žas-sodisfazzjon tal-awtorit├á supervi┼╝orja kompetenti;
  • (b) ikun stabbilixxa pro─őeduri li jippermettu li jivvaluta l-eli─íibbilt├á tal-kontrolluri u l-pro─őessuri kkon─őernati bl-applikazzjoni tal-kodi─ői, biex jissorveljaw il-konformit├á tag─žhom mad-dispo┼╝izzjonijiet tieg─žu u biex iwettqu rie┼╝ami tal-attivit├á tieg─žu b’mod perjodiku;
  • (c) ikun stabbilixxa pro─őeduri u strutturi biex jittratta lmenti dwar ksur tal-kodi─ői jew il-mod li bih il-kodi─ői ─íie, jew qed ji─íi, implimentat minn kontrollur jew pro─őessur, u biex dawk il-pro─őeduri u strutturi jkunu trasparenti g─žas-su─í─íetti tad-data u g─žall-pubbliku; u
  • (d) huwa wera g─žas-sodisfazzjon tal-awtorit├á supervi┼╝orja kompetenti li l-kompiti u d-dmirijiet tieg─žu ma jirri┼╝ultawx f’konflitt ta’ interessi.
 • L-awtorit├á supervi┼╝orja kompetenti g─žandha tippre┼╝enta l-abbozz ta’ kriterji g─žall-akkreditazzjoni ta’ korp kif imsemmi fil-paragrafu┬á1 ta’ dan l-Artikolu┬ág─žall-Bord skont il-mekkani┼╝mu ta’ konsistenza msemmi fl-Artikolu┬á63.
 • Ming─žajr pre─íudizzju g─žall-kompiti u s-setg─žat tal-awtorit├á supervi┼╝orja kompetenti u g─žad-dispo┼╝izzjonijiet tal-Kapitolu VIII, korp kif imsemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu g─žandu, so─í─íett g─žas-salvagwardji xierqa, jie─žu azzjoni xierqa f’ka┼╝ijiet ta’ ksur tal-kodi─ői minn kontrollur jew pro─őessur, inklu┼╝ is-sospensjoni jew l-esklu┼╝joni tal-kontrollur jew pro─őessur kkon─őernat mill-kodi─ői. Huwa g─žandu jinforma lill-awtorit├á supervi┼╝orja kompetenti b’dawn l-azzjonijiet u r-ra─íunijiet g─žaliex ittie─ždu.
 • L-awtorit├á supervi┼╝orja kompetenti g─žandha tirrevoka l-akkreditazzjoni ta’ korp kif imsemmi fil-paragrafu┬á1 jekk il-kondizzjonijiet g─žall-akkreditazzjoni ma jkunux mil─žuqa jew m’g─žadhomx jintla─žqu jew fejn azzjonijiet me─žuda mill-korp jiksru dan ir-Regolament.
 • Dan l-Artikolu m’g─žandux japplika g─žall-ippro─őessar imwettaq mill-awtoritajiet u l-korpi pubbli─ői.