Artikolu 6

Legalit├á tal-ippro─őessar

 • L-ippro─őessar g─žandu jkun legali biss jekk u safejn mill-inqas ikun japplika wie─žed mill-punti li ─íejjin:
  • (a) is-su─í─íett tad-data jkun ta l-kunsens g─žall-ippro─őessar ta’ data personali tieg─žu g─žal fini spe─őifiku wie─žed jew aktar;
  • (b) l-ippro─őessar ikun me─žtie─í g─žat-twettiq ta’ kuntratt li g─žalih is-su─í─íett tad-data huwa parti jew sabiex jittie─ždu passi fuq talba tas-su─í─íett tad-data qabel ma jid─žol f’kuntratt;
  • (c) l-ippro─őessar ikun me─žtie─í g─žall-konformit├á ma’ obbligu legali li g─žalih huwa so─í─íett il-kontrollur;
  • (d) l-ippro─őessar ikun me─žtie─í sabiex ikunu protetti l-interessi vitali tas-su─í─íett tad-data jew ta’ persuna fi┼╝ika o─žra;
  • (e) l-ippro─őessar ikun me─žtie─í g─žat-twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess pubbliku jew fl-e┼╝er─őizzju ta’ awtorit├á uffi─őjali mog─žtija lill-kontrollur;
  • (f) l-ippro─őessar ikun me─žtie─í g─žall-finijiet tal-interessi le─íittimi segwiti mill-kontrollur jew minn parti terza, g─žajr meta dawn l-interessi jing─želbu mill-interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-su─í─íett tad-data li je─žtie─íu l-protezzjoni tad-data personali, b’mod partikolari meta s-su─í─íett tad-data jkun minorenni.
   Il-punt (f) tal-ewwel subparagrafu m’g─žandux japplika g─žall-ippro─őessar li jitwettaq minn awtoritajiet pubbli─ői fit-twettiq tal-kompiti tag─žhom.
 • L-Istati Membri jistg─žu j┼╝ommu jew jintrodu─őu dispo┼╝izzjonijiet aktar spe─őifi─ői biex jadattaw l-applikazzjoni tar-regoli ta’ dan ir-Regolament fir-rigward ta’ ppro─őessar g─žal konformit├á mal-punti (c) u (e) tal-paragrafu 1 billi jiddeterminaw b’mod aktar pre─ői┼╝ rekwi┼╝iti spe─őifi─ői g─žall-ippro─őessar u mi┼╝uri o─žrajn biex ji─íi ┼╝gurat ippro─őessar legali u ─íust inklu┼╝ g─žal sitwazzjonijiet spe─őifi─ői o─žrajn ta’ ppro─őessar kif previst fil-Kapitolu IX.
 • Il-ba┼╝i g─žall-ippro─őessar imsemmi fil-punti┬á(c) u (e) tal-paragrafu┬á1 g─žandha tkun stipulata minn:
  • (a) il-li─íi tal-Unjoni, jew
  • (b) il-li─íi tal-Istat Membru li g─žaliha huwa so─í─íett il-kontrollur.
   Il-fini tal-ippro─őessar g─žandu jkun iddeterminat fdik il-ba┼╝i legali jew, fir-rigward tal-ippro─őessar imsemmi fil-punt (e) tal-paragrafu 1, g─žandu jkun me─žtie─í g─žat-twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess pubbliku jew fl-e┼╝er─őizzju tal-atorit├á uffi─őjali mog─žtija lill-kontrollur. Dik il-ba┼╝i legali jista’ jkun fiha dispo┼╝izzjonijiet spe─őifi─ői biex ti─íi adattata l-applikazzjoni ta’ regoli ta’ dan ir-Regolament, inklu┼╝i l-kondizzjonijiet ─íenerali li jirregolaw il-legalit├á tal-ippro─őessar mill-kontrollur; it-tipi ta’ data li huma so─í─íetti g─žall-ippro─őessar; is-su─í─íetti tad-data kkon─őernati; l-entitajiet li lilhom, jew li g─žalihom, tista’ ti─íi ┼╝velata d-data personali; il-limitazzjoni tal-fini; il-perijodi tal-─ža┼╝na u attivitajiet ta’ ppro─őessar u pro─őeduri ta’ ppro─őessar, inklu┼╝i mi┼╝uri li ji┼╝guraw ippro─őessar legali u ─íust b─žal dawk g─žal sitwazzjonijiet spe─őifi─ői o─žrajn ta’ ppro─őessar kif previst fil-Kapitolu IX. Il-li─íi tal-Unjoni jew il-li─íi tal-Istat Membru g─žandha tissodisfa l-objettiv ta’ interess pubbliku u tkun proporzjonata mal-g─žan le─íittimu mfittex.
 • Fejn l-ippro─őessar g─žal finijiet differenti minn dak li g─žalih id-data personali tkun in─íabret ma jkunx ibba┼╝at fuq il-kunsens tas-su─í─íett tad-data jew fuq li─íi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru li tikkostitwixxi mi┼╝ura me─žtie─ía u proporzjonata f’so─őjet├á demokratika biex tissalvagwardja l-objettivi msemmija fl-Artikolu┬á23(1), il-kontrollur g─žandu, sabiex ja─ő─őerta jekk l-ippro─őessar g─žal fini ie─žor huwiex kompatibbli mal-fini li g─žalih tkun in─íabret id-data personali inizjalment, jie─žu kont, fost l-o─žrajn, ta’:
  • (a) kwalunkwe rabta bejn il-fini li g─žalih tkun in─íabret id-data personali u l-fini tal-ippro─őessar ulterjuri li jkun ma─žsub;
  • (b) il-kuntest li fih in─íabret id-data personali, b’mod partikolari fir-rigward tar-relazzjoni bejn is-su─í─íetti tad-data u l-kontrollur;
  • (c) in-natura tad-data personali, b’mod partikolari jekk ji─íux ippro─őessati kategoriji spe─őjali ta’ data personali, skont l-Artikolu┬á9, jew jekk ti─íix ippro─őessata data personali relatata ma’ kundanni kriminali u reati, skont l-Artikolu┬á10;
  • (d) il-konsegwenzi possibbli g─žas-su─í─íetti tad-data tal-ippro─őessar ulterjuri ma─žsub;
  • (e) l-e┼╝istenza ta’ salvagwardji xierqa, li jistg─žu jinkludu kripta─í─í jew psewdonimizzazzjoni.