6 artikla

Käsittelyn lainmukaisuus

 • K√§sittely on lainmukaista ainoastaan jos ja vain silt√§ osin kuin v√§hint√§√§n yksi seuraavista edellytyksist√§ t√§yttyy:
  • a) rekister√∂ity on antanut suostumuksensa henkil√∂tietojensa k√§sittelyyn yht√§ tai useampaa erityist√§ tarkoitusta varten;
  • b) k√§sittely on tarpeen sellaisen sopimuksen t√§yt√§nt√∂√∂n panemiseksi, jossa rekister√∂ity on osapuolena, tai sopimuksen tekemist√§ edelt√§vien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekister√∂idyn pyynn√∂st√§;
  • c) k√§sittely on tarpeen rekisterinpit√§j√§n lakis√§√§teisen velvoitteen noudattamiseksi;
  • d) k√§sittely on tarpeen rekister√∂idyn tai toisen luonnollisen henkil√∂n elint√§rkeiden etujen suojaamiseksi;
  • e) k√§sittely on tarpeen yleist√§ etua koskevan teht√§v√§n suorittamiseksi tai rekisterinpit√§j√§lle kuuluvan julkisen vallan k√§ytt√§miseksi;
  • f) k√§sittely on tarpeen rekisterinpit√§j√§n tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkil√∂tietojen suojaa edellytt√§v√§t rekister√∂idyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrj√§ytt√§v√§t t√§llaiset edut, erityisesti jos rekister√∂ity on lapsi.
   Ensimmäisen alakohdan f alakohtaa ei sovelleta tietojenkäsittelyyn, jota viranomaiset suorittavat tehtäviensä yhteydessä.
 • J√§senvaltiot voivat pit√§√§ voimassa tai ottaa k√§ytt√∂√∂n yksityiskohtaisempia s√§√§nn√∂ksi√§ t√§ss√§ asetuksessa vahvistettujen s√§√§nt√∂jen soveltamisen mukauttamiseksi sellaisessa k√§sittelyss√§, joka tehd√§√§n 1 kohdan c ja e alakohdan noudattamiseksi m√§√§ritt√§m√§ll√§ t√§sm√§llisemmin tietojenk√§sittely- ja muita toimenpiteit√§ koskevat erityiset vaatimukset, joilla varmistetaan laillinen ja asianmukainen tietojenk√§sittely muun muassa muissa erityisiss√§ k√§sittelytilanteissa siten kuin IX luvussa s√§√§det√§√§n.
 • Edell√§ olevan 1 kohdan c ja e alakohdassa tarkoitetun k√§sittelyn perustasta on s√§√§dett√§v√§ joko
  • a) unionin oikeudessa; tai
  • b) rekisterinpit√§j√§√§n sovellettavassa j√§senvaltion lains√§√§d√§nn√∂ss√§.
   Käsittelyn tarkoitus määritellään kyseisessä käsittelyn oikeusperusteessa tai, 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetussa käsittelyssä, sen on oltava tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Kyseinen käsittelyn oikeusperuste voi sisältää erityisiä säännöksiä, joilla mukautetaan tämän asetuksen sääntöjen soveltamista, muun muassa: yleisiä edellytyksiä, jotka koskevat rekisterinpitäjän suorittaman tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta; käsiteltävien tietojen tyyppiä; asianomaisia rekisteröityjä, yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa; käyttötarkoitussidonnaisuutta; säilytysaikoja; sekä käsittelytoimia ja -menettelyjä, mukaan lukien laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toimenpiteet, kuten toimenpiteet muita IX luvussa esitettyjä erityisiä tietojenkäsittelytilanteita varten. Unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön on täytettävä yleisen edun mukainen tavoite ja oltava oikeasuhteinen sillä tavoiteltuun oikeutettuun päämäärään nähden.
 • Jos k√§sittely tapahtuu muuta kuin sit√§ tarkoitusta varten, jonka vuoksi tiedot on ker√§tty, eik√§ k√§sittely perustu rekister√∂idyn suostumukseen eik√§ unionin oikeuteen tai j√§senvaltion lains√§√§d√§nt√∂√∂n, joka muodostaa demokraattisessa yhteiskunnassa v√§ltt√§m√§tt√∂m√§n ja oikeasuhteisen toimenpiteen 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden turvaamiseksi, rekisterinpit√§j√§n on otettava huomioon muun muassa seuraavat asiat varmistaakseen, ett√§ muuhun tarkoitukseen tapahtuva k√§sittely on yhteensopivaa sen tarkoituksen kanssa, jota varten tiedot alun perin ker√§ttiin:
  • a) henkil√∂tietojen keruun tarkoitusten ja aiotun my√∂hemm√§n k√§sittelyn tarkoitusten v√§liset yhteydet;
  • b) henkil√∂tietojen keruun asiayhteys erityisesti rekister√∂ityjen ja rekisterinpit√§j√§n v√§lisen suhteen osalta;
  • c) henkil√∂tietojen luonne, erityisesti se, k√§sitell√§√§nk√∂ erityisi√§ henkil√∂tietojen ryhmi√§ 9 artiklan mukaisesti tai rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvi√§ henkil√∂tietoja 10 artiklan mukaisesti;
  • d) aiotun my√∂hemm√§n k√§sittelyn mahdolliset seuraukset rekister√∂idyille;
  • e) asianmukaisten suojatoimien, kuten salaamisen tai pseudonymisoinnin, olemassaolo.