53 artikla

Valvontaviranomaisen jäseniä koskevat yleiset edellytykset

 • Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden valvontaviranomaisten kaikki jäsenet nimitetään läpinäkyvää menettelyä noudattaen niin, että nimittäjänä on:
 • — asianomaisen jäsenvaltion parlamentti;

  — asianomaisen jäsenvaltion hallitus;

  — valtionpäämies; taikka

  — riippumaton elin, jolle nimittäminen on jäsenvaltion lainsäädännössä uskottu.

 • Kullakin jäsenellä on oltava tehtävien hoitamisessa ja valtuuksien käyttämisessä tarvittava pätevyys, kokemus ja ammattitaito erityisesti henkilötietojen suojaamisen alalta.
 • Jäsenen tehtävät päättyvät toimikauden päättyessä tai kun hän eroaa tai kun hän jää pakolliselle eläkkeelle asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.
 • Jäsen voidaan erottaa ainoastaan vakavan väärinkäytöksen perusteella tai jos hän ei enää täytä tehtäviensä suorittamiseen tarvittavia edellytyksiä.