99 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

  • Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
  • Sitä sovelletaan 25 päivästä toukokuuta 2018.
  • Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

    Tehty Brysselissä 27 päivänä huhtikuuta 2016.