Artikel 99

Ikraftträdande och tillämpning

  • Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
  • Den ska tillämpas från och med den 25 maj 2018.
  • Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

    Utfärdad i Bryssel den 27 april 2016.