Artikel 17

RĂ€tt till radering (”rĂ€tten att bli bortglömd”)

 • Den registrerade ska ha rĂ€tt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmĂ„l fĂ„ sina personuppgifter raderade och den personuppgiftsansvarige ska vara skyldig att utan onödigt dröjsmĂ„l radera personuppgifter om nĂ„got av följande gĂ€ller:
  • a) Personuppgifterna Ă€r inte lĂ€ngre nödvĂ€ndiga för de Ă€ndamĂ„l för vilka de samlats in eller pĂ„ annat sĂ€tt behandlats.
  • b) Den registrerade Ă„terkallar det samtycke pĂ„ vilket behandlingen grundar sig enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a och det finns inte nĂ„gon annan rĂ€ttslig grund för behandlingen.
  • c) Den registrerade invĂ€nder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 och det saknas berĂ€ttigade skĂ€l för behandlingen som vĂ€ger tyngre, eller den registrerade invĂ€nder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2.
  • d) Personuppgifterna har behandlats pĂ„ olagligt sĂ€tt.
  • e) Personuppgifterna mĂ„ste raderas för att uppfylla en rĂ€ttslig förpliktelse i unionsrĂ€tten eller i medlemsstaternas nationella rĂ€tt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
  • f) Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhĂ€llets tjĂ€nster, i de fall som avses i artikel 8.1.
 • Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort personuppgifterna och enligt punkt 1 Ă€r skyldig att radera personuppgifterna, ska den personuppgiftsansvarige med beaktande av tillgĂ€nglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga Ă„tgĂ€rder, inbegripet tekniska Ă„tgĂ€rder, för att underrĂ€tta personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att den registrerade har begĂ€rt att de ska radera eventuella lĂ€nkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.
 • Punkterna 1 och 2 ska inte gĂ€lla i den utstrĂ€ckning som behandlingen Ă€r nödvĂ€ndig av följande skĂ€l:
  • a) För att utöva rĂ€tten till yttrande- och informationsfrihet.
  • b) För att uppfylla en rĂ€ttslig förpliktelse som krĂ€ver behandling enligt unionsrĂ€tten eller enligt en medlemsstats nationella rĂ€tt som den personuppgiftsansvarige omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmĂ€nt intresse eller som Ă€r ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.
  • c) För skĂ€l som rör ett viktigt allmĂ€nt intresse pĂ„ folkhĂ€lsoomrĂ„det enligt artikel 9.2 h och i samt artikel 9.3.
  • d) För arkivĂ€ndamĂ„l av allmĂ€nt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsĂ€ndamĂ„l eller statistiska Ă€ndamĂ„l enligt artikel 89.1, i den utstrĂ€ckning som den rĂ€tt som avses i punkt 1 sannolikt omöjliggör eller avsevĂ€rt försvĂ„rar uppnĂ„endet av syftet med den behandlingen.
  • e) För att kunna faststĂ€lla, göra gĂ€llande eller försvara rĂ€ttsliga ansprĂ„k.