Artikel 39

Dataskyddsombudets uppgifter

 • Dataskyddsombudet ska ha minst följande uppgifter:
  • a) Att informera och ge rĂ„d till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbitrĂ€det och de anstĂ€llda som behandlar om deras skyldigheter enligt denna förordning och andra av unionens eller medlemsstaternas dataskyddsbestĂ€mmelser.
  • b) Att övervaka efterlevnaden av denna förordning, av andra av unionens eller medlemsstaternas dataskyddsbestĂ€mmelser och av den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbitrĂ€dets strategi för skydd av personuppgifter, inbegripet ansvarstilldelning, information till och utbildning av personal som deltar i behandling och tillhörande granskning.
  • c) Att pĂ„ begĂ€ran ge rĂ„d vad gĂ€ller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervaka genomförandet av den enligt artikel 35.
  • d) Att samarbeta med tillsynsmyndigheten.
  • e) Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frĂ„gor som rör behandling, inbegripet det förhandssamrĂ„d som avses i artikel 36, och vid behov samrĂ„da i alla andra frĂ„gor.
 • Dataskyddsombudet ska vid utförandet av sina uppgifter ta vederbörlig hĂ€nsyn till de risker som Ă€r förknippade med behandling, med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och syften.