Artikel 57

Uppgifter

 • Utan att det pĂ„verkar de andra uppgifter som föreskrivs i denna förordning ska varje tillsynsmyndighet pĂ„ sitt territorium ansvara för följande:
  • a) Övervaka och verkstĂ€lla tillĂ€mpningen av denna förordning.
  • b) Öka allmĂ€nhetens medvetenhet om och förstĂ„else för risker, regler, skyddsĂ„tgĂ€rder och rĂ€ttigheter i frĂ„ga om behandling. SĂ€rskild uppmĂ€rksamhet ska Ă€gnas Ă„t insatser som riktar sig till barn.
  • c) I enlighet med medlemsstatens nationella rĂ€tt ge rĂ„dgivning Ă„t det nationella parlamentet, regeringen och andra institutioner och organ om lagstiftningsĂ„tgĂ€rder och administrativa Ă„tgĂ€rder rörande skyddet av fysiska personers rĂ€ttigheter och friheter nĂ€r det gĂ€ller behandling.
  • d) Öka personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbitrĂ€dens medvetenhet om sina skyldigheter enligt denna förordning.
  • e) PĂ„ begĂ€ran tillhandahĂ„lla information till registrerade om hur de ska utöva sina rĂ€ttigheter enligt denna förordning, och om sĂ„ krĂ€vs samarbeta med tillsynsmyndigheter i andra medlemsstater för detta Ă€ndamĂ„l.
  • f) Behandla klagomĂ„l frĂ„n en registrerad eller frĂ„n ett organ, en organisation eller en sammanslutning enligt artikel 80, och dĂ€r sĂ„ Ă€r lĂ€mpligt undersöka den sakfrĂ„ga som klagomĂ„let gĂ€ller och inom rimlig tid underrĂ€tta den enskilde om hur undersökningen fortskrider och om resultatet, i synnerhet om det krĂ€vs ytterligare undersökningar eller samordning med en annan tillsynsmyndighet.
  • g) Samarbeta, inbegripet utbyta information, med och ge ömsesidigt bistĂ„nd till andra tillsynsmyndigheter för att se till att denna förordning tillĂ€mpas och verkstĂ€lls pĂ„ ett enhetligt sĂ€tt.
  • h) Utföra undersökningar om tillĂ€mpningen av denna förordning, inbegripet pĂ„ grundval av information som erhĂ„lls frĂ„n en annan tillsynsmyndighet eller annan myndighet.
  • i) Följa sĂ„dan utveckling som pĂ„verkar skyddet av personuppgifter, bland annat inom informations- och kommunikationsteknik och affĂ€rspraxis.
  • j) Anta sĂ„dana standardavtalsklausuler som avses i artiklarna 28.8 och 46.2 d.
  • k) UpprĂ€tta och föra en förteckning nĂ€r det gĂ€ller kravet pĂ„ en konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt artikel 35.4.
  • l) Ge rĂ„d om behandling av personuppgifter enligt artikel 36.2.
  • m) FrĂ€mja framtagande av uppförandekoder enligt artikel 40.1 samt yttra sig över och godkĂ€nna sĂ„dana uppförandekoder som tillhandahĂ„ller tillrĂ€ckliga garantier, i enlighet med artikel 40.5.
  • n) Uppmuntra till inrĂ€ttandet av certifieringsmekanismer för dataskydd och av sigill och mĂ€rkningar för dataskydd i enlighet med artikel 42.1 samt godkĂ€nna certifieringskriterierna i enlighet med artikel 42.5.
  • o) I tillĂ€mpliga fall genomföra en periodisk översyn av certifieringar som utfĂ€rdats i enlighet med artikel 42.7.
  • p) Utarbeta och offentliggöra kriterier för ackreditering av ett organ för övervakning av uppförandekoder enligt artikel 41 och ett certifieringsorgan enligt artikel 43.
  • q) Ackreditera ett organ för övervakning av uppförandekoder enligt artikel 41 och ett certifieringsorgan enligt artikel 43.
  • r) GodkĂ€nna sĂ„dana avtalsklausuler och bestĂ€mmelser som avses i artikel 46.3.
  • s) GodkĂ€nna sĂ„dana bindande företagsbestĂ€mmelser som avses i artikel 47.
  • t) Bidra till styrelsens verksamhet.
  • u) HĂ„lla arkiv över övertrĂ€delser av denna förordning och Ă„tgĂ€rder som vidtagits i enlighet med artikel 58.2.
  • v) Utföra eventuella andra uppgifter som rör skyddet av personuppgifter.
 • Varje tillsynsmyndighet ska underlĂ€tta inlĂ€mningen av klagomĂ„l enligt punkt 1 f genom Ă„tgĂ€rder sĂ„som ett sĂ€rskilt formulĂ€r för Ă€ndamĂ„let, vilket ocksĂ„ kan fyllas i elektroniskt, utan att andra kommunikationsformer utesluts.
 • Utförandet av alla tillsynsmyndigheters uppgifter ska vara avgiftsfritt för den registrerade och, i tillĂ€mpliga fall, för dataskyddsombudet.
 • Om en begĂ€ran Ă€r uppenbart ogrundad eller orimlig, sĂ€rskilt pĂ„ grund av dess repetitiva karaktĂ€r, fĂ„r tillsynsmyndigheten ta ut en rimlig avgift grundad pĂ„ de administrativa kostnaderna eller vĂ€gra att tillmötesgĂ„ begĂ€ran. Det Ă„ligger tillsynsmyndigheten att visa att begĂ€ran Ă€r uppenbart ogrundad eller orimlig.