Artikel 14

Information som ska tillhandahÄllas om personuppgifterna inte har erhÄllits frÄn den registrerade

 • Om personuppgifterna inte har erhĂ„llits frĂ„n den registrerade, ska den personuppgiftsansvarige förse den registrerade med följande information:
  • a) Identitet och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige och i tillĂ€mpliga fall för dennes företrĂ€dare.
  • b) Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet, i tillĂ€mpliga fall.
  • c) ÄndamĂ„len med den behandling för vilken personuppgifterna Ă€r avsedda samt den rĂ€ttsliga grunden för behandlingen.
  • d) De kategorier av personuppgifter som behandlingen gĂ€ller.
  • e) Mottagarna eller de kategorier av mottagare som ska ta del av personuppgifterna, i förekommande fall.
  • f) I tillĂ€mpliga fall att den personuppgiftsansvarige avser att överföra personuppgifter till en mottagare i ett tredjeland eller en internationell organisation och huruvida ett beslut av kommissionen om adekvat skyddsnivĂ„ föreligger eller saknas eller, nĂ€r det gĂ€ller de överföringar som avses i artiklarna 46, 47 eller artikel 49.1 andra stycket, hĂ€nvisning till lĂ€mpliga eller passande skyddsĂ„tgĂ€rder och hur en kopia av dem kan erhĂ„llas eller var dessa har gjorts tillgĂ€ngliga.
 • Utöver den information som avses i punkt 1 ska den personuppgiftsansvarige lĂ€mna den registrerade följande information, vilken krĂ€vs för att sĂ€kerstĂ€lla rĂ€ttvis och transparent behandling nĂ€r det gĂ€ller den registrerade:
  • a) Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte Ă€r möjligt, de kriterier som anvĂ€nds för att faststĂ€lla denna period.
  • b) Om behandlingen grundar sig pĂ„ artikel 6.1 f, den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berĂ€ttigade intressen.
  • c) Förekomsten av rĂ€tten att av den personuppgiftsansvarige begĂ€ra tillgĂ„ng till och rĂ€ttelse eller radering av personuppgifter eller begrĂ€nsning av behandling som rör den registrerade och att invĂ€nda mot behandling samt rĂ€tten till dataportabilitet.
  • d) Om behandlingen grundar sig pĂ„ artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a, rĂ€tten att nĂ€r som helst Ă„terkalla sitt samtycke, utan att detta pĂ„verkar lagligheten av behandlingen pĂ„ grundval av samtycket, innan detta Ă„terkallades.
  • e) RĂ€tten att inge klagomĂ„l till en tillsynsmyndighet.
  • f) VarifrĂ„n personuppgifterna kommer och i förekommande fall huruvida de har sitt ursprung i allmĂ€nt tillgĂ€ngliga kĂ€llor.
  • g) Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artikel 22.1 och 22.4, varvid det Ă„tminstone i dessa fall ska lĂ€mnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sĂ„dan behandling för den registrerade.
 • Den personuppgiftsansvarige ska lĂ€mna den information som anges i punkterna 1 och 2
  • a) inom en rimlig period efter det att personuppgifterna har erhĂ„llits, dock senast inom en mĂ„nad, med beaktande av de sĂ€rskilda omstĂ€ndigheter under vilka personuppgifterna behandlas,
  • b) om personuppgifterna ska anvĂ€ndas för kommunikation med den registrerade, senast vid tidpunkten för den första kommunikationen med den registrerade, eller
  • c) om ett utlĂ€mnande till en annan mottagare förutses, senast nĂ€r personuppgifterna lĂ€mnas ut för första gĂ„ngen.
 • Om den personuppgiftsansvarige avser att ytterligare behandla personuppgifterna för ett annat syfte Ă€n det för vilket de insamlades, ska den personuppgiftsansvarige före denna ytterligare behandling ge den registrerade information om detta andra syfte samt ytterligare relevant information enligt punkt 2.
 • Punkterna 1–4 ska inte tillĂ€mpas i följande fall och i den mĂ„n
  • a) den registrerade redan förfogar över informationen,
  • b) tillhandahĂ„llandet av sĂ„dan information visar sig vara omöjligt eller skulle medföra en oproportionell anstrĂ€ngning, sĂ€rskilt för behandling för arkivĂ€ndamĂ„l av allmĂ€nt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsĂ€ndamĂ„l eller statistiska Ă€ndamĂ„l i enlighet med artikel 89.1, eller i den mĂ„n den skyldighet som avses i punkt 1 i den hĂ€r artikeln sannolikt kommer att göra det omöjligt eller avsevĂ€rt försvĂ„rar uppfyllandet av mĂ„len med den behandlingen; i sĂ„dana fall ska den personuppgiftsansvarige vidta lĂ€mpliga Ă„tgĂ€rder för att skydda den registrerades rĂ€ttigheter och friheter och berĂ€ttigade intressen, inbegripet göra uppgifterna tillgĂ€ngliga för allmĂ€nheten,
  • c) erhĂ„llande eller utlĂ€mnande av uppgifter uttryckligen föreskrivs genom unionsrĂ€tten eller genom en medlemsstats nationella rĂ€tt som den registrerade omfattas av och som faststĂ€ller lĂ€mpliga Ă„tgĂ€rder för att skydda den registrerades berĂ€ttigade intressen, eller
  • d) personuppgifterna mĂ„ste förbli konfidentiella till följd av tystnadsplikt enligt unionsrĂ€tten eller medlemsstaternas nationella rĂ€tt, inbegripet andra lagstadgade sekretessförpliktelser.