Artikel 36

FörhandssamrÄd

 • Den personuppgiftsansvarige ska samrĂ„da med tillsynsmyndigheten före behandling om en konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt artikel 35 visar att behandlingen skulle leda till en hög risk om inte den personuppgiftsansvarige vidtar Ă„tgĂ€rder för att minska risken.
 • Om tillsynsmyndigheten anser att den planerade behandling som avses i punkt 1 skulle strida mot denna förordning, sĂ€rskilt om den personuppgiftsansvarige inte i tillrĂ€cklig mĂ„n har faststĂ€llt eller reducerat risken, ska tillsynsmyndigheten inom en period pĂ„ högst Ätta veckor frĂ„n det att begĂ€ran om samrĂ„d mottagits, ge den personuppgiftsansvarige och i tillĂ€mpliga fall personuppgiftsbitrĂ€det skriftliga rĂ„d och fĂ„r utnyttja alla de befogenheter som den har enligt artikel 58. Denna period fĂ„r förlĂ€ngas med sex veckor beroende pĂ„ hur komplicerad den planerade behandlingen Ă€r. Tillsynsmyndigheten ska informera den personuppgiftsansvarige och, i tillĂ€mpliga fall, personuppgiftsbitrĂ€det om en sĂ„dan förlĂ€ngning inom en mĂ„nad frĂ„n det att begĂ€ran om samrĂ„d mottagits, tillsammans med orsakerna till förseningen. Dessa perioder fĂ„r tillfĂ€lligt upphöra att löpa i avvaktan pĂ„ att tillsynsmyndigheten erhĂ„ller den information som den har begĂ€rt med tanke pĂ„ samrĂ„det.
 • Vid samrĂ„d med tillsynsmyndigheten enligt punkt 1 ska den personuppgiftsansvarige till tillsynsmyndigheten lĂ€mna
  • a) i tillĂ€mpliga fall de respektive ansvarsomrĂ„dena för de personuppgiftsansvariga, gemensamt personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbitrĂ€den som medverkar vid behandlingen, framför allt vid behandling inom en koncern,
  • b) Ă€ndamĂ„len med och medlen för den avsedda behandlingen,
  • c) de Ă„tgĂ€rder som vidtas och de garantier som lĂ€mnas för att skydda de registrerades rĂ€ttigheter och friheter enligt denna förordning,
  • d) i tillĂ€mpliga fall kontaktuppgifter till dataskyddsombudet,
  • e) konsekvensbedömningen avseende dataskydd enligt artikel 35, och
  • f) all annan information som begĂ€rs av tillsynsmyndigheten.
 • Medlemsstaterna ska samrĂ„da med tillsynsmyndigheten vid utarbetandet av ett förslag till lagstiftningsĂ„tgĂ€rd som ska antas av ett nationellt parlament eller av en regleringsĂ„tgĂ€rd som grundar sig pĂ„ en sĂ„dan lagstiftningsĂ„tgĂ€rd som rör behandling.
 • Trots vad som sĂ€gs i punkt 1 fĂ„r det i medlemsstaternas nationella rĂ€tt krĂ€vas att personuppgiftsansvariga ska samrĂ„da med, och erhĂ„lla förhandstillstĂ„nd av, tillsynsmyndigheten nĂ€r det gĂ€ller en personuppgiftsansvarigs behandling för utförandet av en uppgift som den personuppgiftsansvarige utför av allmĂ€nt intresse, inbegripet behandling avseende social trygghet och folkhĂ€lsa.