Artikel 96

FörhÄllande till tidigare ingÄngna avtal

    De internationella avtal som rör överföring av personuppgifter till tredjelÀnder eller internationella organisationer som ingicks av medlemsstaterna före den 24 maj 2016 och som Àr förenliga med unionsrÀtten i dess lydelse innan detta datum, ska fortsÀtta att gÀlla tills de Àndras, ersÀtts eller Äterkallas.