Artikel 65

Tvistlösning genom styrelsen

 • För att sĂ€kerstĂ€lla en korrekt och enhetlig tillĂ€mpning av denna förordning i enskilda fall ska styrelsen anta ett bindande beslut i följande fall:
  • a) Om en berörd tillsynsmyndighet i ett fall som avses i artikel 60.4 har gjort en relevant och motiverad invĂ€ndning mot ett utkast till beslut av den ansvariga myndigheten, eller om den ansvariga myndigheten har avslagit denna invĂ€ndning med motiveringen att den inte var relevant eller motiverad. Det bindande beslutet ska avse alla Ă€renden som Ă€r föremĂ„l för den relevanta och motiverade invĂ€ndningen, sĂ€rskilt frĂ„gan om huruvida det föreligger en övertrĂ€delse av denna förordning.
  • b) Om det finns motstridiga Ă„sikter om vilken av de berörda tillsynsmyndigheterna som Ă€r behörig för det huvudsakliga verksamhetsstĂ€llet.
  • c) Om en behörig tillsynsmyndighet inte begĂ€r ett yttrande frĂ„n styrelsen i de fall som avses i artikel 64.1, eller inte följer ett yttrande som styrelsen avger enligt artikel 64. I detta fall fĂ„r varje berörd tillsynsmyndighet eller kommissionen översĂ€nda Ă€rendet till styrelsen.
 • Det beslut som avses i punkt 1 ska antas inom en mĂ„nad efter det att sakfrĂ„gan hĂ€nskjutits med tvĂ„ tredjedels majoritet av styrelsens ledamöter. Denna period fĂ„r förlĂ€ngas med ytterligare en mĂ„nad med hĂ€nsyn till sakfrĂ„gans komplexitet. Det beslut som avses i punkt 1 ska vara motiverat och riktat till den ansvariga tillsynsmyndigheten och alla berörda tillsynsmyndigheter och ska vara bindande för dem.
 • Om styrelsen inte har kunnat anta nĂ„got beslut inom de perioder som avses i punkt 2 ska den anta sitt beslut inom tvĂ„ veckor efter utgĂ„ngen av den andra mĂ„nad som avses i punkt 2 med enkel majoritet av styrelsens ledamöter. Om styrelsens ledamöter Ă€r delade i frĂ„gan ska beslutet antas i enlighet med ordförandens röst.
 • De berörda tillsynsmyndigheterna ska inte anta nĂ„got beslut om den sakfrĂ„ga som ingivits till styrelsen i enlighet med punkt 1 under de perioder som avses i punkterna 2 och 3.
 • Styrelsens ordförande ska utan onödigt dröjsmĂ„l meddela de berörda tillsynsmyndigheterna det beslut som avses i punkt 1. Kommissionen ska informeras om detta. Beslutet ska utan dröjsmĂ„l offentliggöras pĂ„ styrelsens webbplats efter att tillsynsmyndigheten har meddelat det slutliga beslut som avses i punkt 6.
 • Den ansvariga tillsynsmyndigheten eller, allt efter omstĂ€ndigheterna, den tillsynsmyndighet till vilken klagomĂ„let har ingetts ska anta sitt slutliga beslut pĂ„ grundval av det beslut som avses i punkt 1 i den hĂ€r artikeln, utan onödigt dröjsmĂ„l och senast en mĂ„nad efter det att styrelsen har meddelat sitt beslut. Den ansvariga tillsynsmyndigheten eller, allt efter omstĂ€ndigheterna, den tillsynsmyndighet till vilken klagomĂ„let har ingetts ska underrĂ€tta styrelsen om vilken dag dess slutliga beslut meddelas till den personuppgiftsansvarige respektive personuppgiftsbitrĂ€det och den registrerade. De berörda tillsynsmyndigheternas slutliga beslut ska antas i enlighet med bestĂ€mmelserna i artikel 60.7, 60.8 och 60.9. Det slutliga beslutet ska hĂ€nvisa till det beslut som avses i punkt 1 i den hĂ€r artikeln och ska precisera att det beslut som avses i punkt 1 kommer att offentliggöras pĂ„ styrelsens webbplats i enlighet med punkt 5 i den hĂ€r artikeln. Det beslut som avses i punkt 1 i den hĂ€r artikeln ska fogas till det slutliga beslutet.