Artikel 65

Tvistbilæggelse ved Databeskyttelsesrådet

 • Med henblik p√• at sikre korrekt og konsekvent anvendelse af denne forordning i hvert enkelt tilf√¶lde vedtager Databeskyttelsesr√•det en bindende afg√łrelse i f√łlgende tilf√¶lde:
  • a) hvis en ber√łrt tilsynsmyndighed i et tilf√¶lde som omhandlet i artikel¬†60, stk. 4, er fremkommet med en relevant og begrundet indsigelse mod et udkast til afg√łrelse udarbejdet af den ledende myndighed, eller den ledende myndighed har afvist en s√•dan indsigelse som v√¶rende uden relevans eller ubegrundet. Den bindende afg√łrelse skal vedr√łre alle sp√łrgsm√•l, der er genstand for den relevante og begrundede indsigelse, navnlig hvorvidt denne forordning er overtr√•dt
  • b) hvis der er uenighed om, hvilken af de ber√łrte tilsynsmyndigheder der er kompetent med hensyn til hovedvirksomheden
  • c) hvis en kompetent tilsynsmyndighed ikke anmoder om udtalelse fra Databeskyttelsesr√•det i de tilf√¶lde, der er omhandlet i artikel¬†64, stk.¬†1, eller ikke f√łlger Databeskyttelsesr√•dets udtalelse udstedt i henhold til artikel¬†64. I s√• fald kan enhver ber√łrt tilsynsmyndighed eller Kommissionen indbringe sp√łrgsm√•let for Databeskyttelsesr√•det.
 • Den afg√łrelse, der er omhandlet i stk. 1, vedtages inden for en m√•ned fra forel√¶ggelsen af sp√łrgsm√•let med et flertal p√• to tredjedele blandt medlemmerne af Databeskyttelsesr√•det. Denne frist kan forl√¶nges med yderligere en m√•ned p√• grund af sp√łrgsm√•lets kompleksitet. Afg√łrelsen i stk.¬†1 skal v√¶re begrundet og rettet til den ledende tilsynsmyndighed og alle de ber√łrte tilsynsmyndigheder og have bindende virkning for dem.
 • Hvis Databeskyttelsesr√•det ikke har v√¶ret i stand til at tr√¶ffe en afg√łrelse inden for de i stk. 2 omhandlede frister, vedtager det sin afg√łrelse senest to uger efter udl√łbet af den anden m√•ned som omhandlet i stk. 2 med simpelt flertal blandt Databeskyttelsesr√•dets medlemmer. I tilf√¶lde af stemmelighed blandt medlemmerne af Databeskyttelsesr√•det er formandens stemme udslagsgivende.
 • De ber√łrte tilsynsmyndigheder m√• ikke vedtage en afg√łrelse om et sp√łrgsm√•l, der er forelagt for Databeskyttelsesr√•det i henhold til stk. 1, i l√łbet af de i stk. 2 og 3 omhandlede perioder.
 • Formanden for Databeskyttelsesr√•det meddeler uden un√łdig forsinkelse den i stk. 1 omhandlede afg√łrelse til de ber√łrte tilsynsmyndigheder. Formanden underretter Kommissionen herom. Afg√łrelsen offentligg√łres straks p√• Databeskyttelsesr√•dets websted, n√•r tilsynsmyndigheden har meddelt den endelige afg√łrelse, jf. stk. 6.
 • Den ledende tilsynsmyndighed eller efter omst√¶ndighederne den tilsynsmyndighed, til hvem en klage er indgivet, vedtager sin endelige afg√łrelse p√• grundlag af den i denne artikels stk. 1 omhandlede afg√łrelse uden un√łdig forsinkelse og senest en m√•ned efter, at Databeskyttelsesr√•det har meddelt sin afg√łrelse. Den ledende tilsynsmyndighed eller efter omst√¶ndighederne den tilsynsmyndighed, til hvem klagen er indgivet, underretter Databeskyttelsesr√•det om datoen for meddelelse af sin endelige afg√łrelse til henholdsvis den dataansvarlige eller databehandleren og den registrerede. Den ber√łrte tilsynsmyndigheds endelige afg√łrelse vedtages i henhold til artikel 60, stk. 7, 8 og 9. Den endelige afg√łrelse skal indeholde en henvisning til den afg√łrelse, der er omhandlet i n√¶rv√¶rende artikels stk. 1, og angive, at den i n√¶vnte stykke omhandlede afg√łrelse vil blive offentliggjort p√• Databeskyttelsesr√•dets websted i overensstemmelse med n√¶rv√¶rende artikels stk. 5. Den i n√¶rv√¶rende artikels stk. 1 omhandlede afg√łrelse vedl√¶gges den endelige afg√łrelse.