Artikel 70

Databeskyttelsesrådets opgaver

 • Databeskyttelsesr√•det sikrer ensartet anvendelse af denne forordning. Med henblik herp√• skal Databeskyttelsesr√•det p√• eget initiativ eller, n√•r det er relevant, efter anmodning fra Kommissionen navnlig:
  • a) f√łre tilsyn med og sikre korrekt anvendelse af denne forordning i de tilf√¶lde, der er omhandlet i artikel¬†64 og 65, uden at dette ber√łrer de nationale tilsynsmyndigheders opgaver
  • b) r√•dgive Kommissionen om ethvert sp√łrgsm√•l vedr√łrende beskyttelse af personoplysninger i Unionen, herunder om ethvert forslag til √¶ndring af denne forordning
  • c) r√•dgive Kommissionen om format og procedurer for videregivelse af oplysninger mellem dataansvarlige, databehandlere og tilsynsmyndigheder vedr√łrende bindende virksomhedsregler
  • d) udstede retningslinjer, henstillinger og bedste praksis vedr√łrende procedurer for sletning af link til og kopier eller gengivelser af personoplysninger fra offentligt tilg√¶ngelige kommunikationstjenester som omhandlet i artikel¬†17, stk.¬†2
  • e) p√• eget initiativ, efter anmodning fra et af sine medlemmer eller efter anmodning fra Kommissionen unders√łge ethvert sp√łrgsm√•l vedr√łrende anvendelsen af denne forordning og udstede retningslinjer, henstillinger og bedste praksis for at fremme ensartet anvendelse af denne forordning
  • f) udstede retningslinjer, henstillinger og bedste praksis i overensstemmelse med dette stykkes litra¬†e) med henblik p√• n√¶rmere at angive kriterierne og betingelserne for afg√łrelser baseret p√• profilering i henhold til artikel¬†22, stk.¬†2
  • g) udstede retningslinjer, henstillinger og bedste praksis i overensstemmelse med dette stykkes litra¬†e) med henblik p√• fastl√¶ggelse af brud p√• persondatasikkerheden og den un√łdige forsinkelse omhandlet i artikel 33, stk. 1 og 2, og vedr√łrende de s√¶rlige omst√¶ndigheder, hvor en dataansvarlig eller en databehandler har pligt til at anmelde brud p√• persondatasikkerheden
  • h) udstede retningslinjer, henstillinger og bedste praksis i overensstemmelse med dette stykkes litra¬†e) vedr√łrende de omst√¶ndigheder, hvor brud p√• persondatasikkerheden sandsynligvis vil indeb√¶re en h√łj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder som omhandlet i artikel¬†34, stk.¬†1
  • i) udstede retningslinjer, henstillinger og bedste praksis i overensstemmelse med dette stykkes litra¬†e) med henblik p√• n√¶rmere at angive kriterierne for og kravene til overf√łrsel af personoplysninger baseret p√• bindende virksomhedsregler, som dataansvarlige overholder, og bindende virksomhedsregler, som databehandlere overholder, og vedr√łrende yderligere krav til at sikre beskyttelse af de ber√łrte registreredes personoplysninger som omhandlet i artikel¬†47
  • j) udstede retningslinjer, henstillinger og bedste praksis i overensstemmelse med dette stykkes litra¬†e) med henblik p√• n√¶rmere at angive kriterierne for og kravene til overf√łrsel af personoplysninger p√• grundlag af artikel¬†49, stk.¬†1
  • k) udarbejde retningslinjer for tilsynsmyndighederne vedr√łrende anvendelse af foranstaltninger, jf. artikel 58, stk. 1, 2 og 3, og fasts√¶ttelse af administrative b√łder i henhold til artikel 83
  • l) gennemg√• den praktiske anvendelse af de retningslinjer og henstillinger og den bedste praksis, der er omhandlet i litra e) og f)
  • m) udstede retningslinjer, henstillinger og bedste praksis i overensstemmelse med dette stykkes litra¬†e) med henblik p√• fastl√¶ggelse af f√¶lles procedurer for fysiske personers indberetning af overtr√¶delser af denne forordning, jf. artikel¬†54, stk.¬†2,
  • n) tilskynde til udarbejdelse af adf√¶rdskodekser og fastl√¶ggelse af certificeringsmekanismer for databeskyttelse og databeskyttelsesm√¶rkninger og -m√¶rker i henhold til artikel 40 og 42
  • o) foretage akkreditering af certificeringsorganer og regelm√¶ssig revision heraf i henhold til artikel¬†43 og f√łre et offentligt register over akkrediterede organer i henhold til artikel¬†43, stk. 6, og over de akkrediterede dataansvarlige eller databehandlere i tredjelande i henhold til artikel¬†42, stk. 7
  • p) angive de krav, der er omhandlet i artikel¬†43, stk. 3, med henblik p√• akkreditering af certificeringsorganer i henhold til artikel¬†42
  • q) afgive udtalelse til Kommissionen om de certificeringskrav, der er omhandlet i artikel¬†43, stk.¬†8
  • r) afgive udtalelse til Kommissionen om de ikoner, der er omhandlet i artikel¬†12, stk.¬†7
  • s) afgive udtalelse til Kommissionen med henblik p√• vurdering af tilstr√¶kkeligheden af beskyttelsesniveauet i et tredjeland eller en international organisation, herunder vurdering af, om et tredjeland, et omr√•de eller en eller flere specifikke sektorer i det p√•g√¶ldende tredjeland, eller en international organisation ikke l√¶ngere sikrer et tilstr√¶kkeligt beskyttelsesniveau. Til dette form√•l forel√¶gger Kommissionen Databeskyttelsesr√•det al n√łdvendig dokumentation vedr√łrende tredjelandet, omr√•det eller den specifikke sektor, eller den internationale organisation, herunder korrespondance med regeringen i tredjelandet,
  • t) afgive udtalelser om tilsynsmyndigheders udkast til afg√łrelse i overensstemmelse med den sammenh√¶ngsmekanisme, der er omhandlet i artikel 64, stk. 1, og om sager, der er forelagt i henhold til artikel¬†64, stk. 2, og udstede bindende afg√łrelser i henhold til artikel 65, herunder i de tilf√¶lde, der er omhandlet i artikel 66
  • u) fremme samarbejdet og effektiv bilateral og multilateral udveksling af oplysninger og bedste praksis mellem tilsynsmyndighederne
  • v) fremme f√¶lles uddannelsesprogrammer og udveksling af personale mellem tilsynsmyndighederne og i relevante tilf√¶lde med tilsynsmyndighederne i tredjelande eller med internationale organisationer
  • w) fremme udveksling af viden og dokumentation vedr√łrende databeskyttelseslovgivning og -praksis med datatilsynsmyndigheder over hele verden
  • x) afgive udtalelser om adf√¶rdskodekser, der udarbejdes p√• EU-plan, jf. artikel 40, stk.¬†9, og
  • y) f√łre et offentligt tilg√¶ngeligt elektronisk register over afg√łrelser truffet af tilsynsmyndigheder og domstole om sp√łrgsm√•l, der er blevet behandlet i sammenh√¶ngsmekanismen.
 • Hvis Kommissionen anmoder Databeskyttelsesr√•det om r√•dgivning, kan den fasts√¶tte en frist under hensyntagen til, hvor meget den p√•g√¶ldende sag haster.
 • Databeskyttelsesr√•det fremsender sine udtalelser, retningslinjer, henstillinger og bedste praksis til Kommissionen og det udvalg, der er omhandlet i artikel¬†93, og offentligg√łr dem.
 • Databeskyttelsesr√•det h√łrer efter omst√¶ndighederne ber√łrte parter og giver dem mulighed for at frems√¶tte bem√¶rkninger inden for en rimelig frist. Databeskyttelsesr√•det offentligg√łr med forbehold af artikel 76 resultaterne af h√łringsproceduren.