Artikel 49

Undtagelser i sĂŚrlige situationer

 • I mangel af en afgørelse om tilstrĂŚkkeligheden af beskyttelsesniveauet i henhold til artikel 45, stk. 3, eller fornødne garantier i henhold til artikel 46, herunder bindende virksomhedsregler, mĂĽ en overførsel eller flere overførsler af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation kun finde sted pĂĽ en af følgende betingelser:
  • a) den registrerede udtrykkelig har givet samtykke til den foreslĂĽede overførsel efter at vĂŚre blevet informeret om de mulige risici, som sĂĽdanne overførsler kan medføre for den registrerede pĂĽ grund af den manglende afgørelse om tilstrĂŚkkeligheden af beskyttelsesniveauet eller fornødne garantier
  • b) overførslen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og den dataansvarlige eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der trĂŚffes pĂĽ den registreredes anmodning forud for indgĂĽelsen af en sĂĽdan kontrakt
  • c) overførslen er nødvendig af hensyn til indgĂĽelse eller opfyldelse af en kontrakt, der i den registreredes interesse indgĂĽs mellem den dataansvarlige og en anden fysisk eller juridisk person
  • d) overførslen er nødvendig af hensyn til vigtige samfundsinteresser
  • e) overførslen er nødvendig for, at retskrav kan fastlĂŚgges, gøres gĂŚldende eller forsvares
  • f) overførslen er nødvendig for at beskytte den registreredes eller andre personers vitale interesser, hvis den registrerede ikke fysisk eller juridisk er i stand til at give samtykke
  • g) overførslen finder sted fra et register, der ifølge EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret er beregnet til at informere offentligheden, og som er tilgĂŚngeligt for offentligheden generelt eller for personer, der kan godtgøre at have en legitim interesse heri, men kun i det omfang de ved EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret fastsatte betingelser for offentlig tilgĂŚngelighed er opfyldt i det specifikke tilfĂŚlde
   Hvis overførsel ikke kan have hjemmel i en bestemmelse i artikel 45 eller 46, herunder bestemmelserne om bindende virksomhedsregler, og ingen af undtagelserne i sÌrlige situationer omhandlet i dette stykkes første afsnit finder anvendelse, mü en videregivelse til et tredjeland eller en international organisation kun finde sted, hvis overførslen ikke gentages, kun vedrører et begrÌnset antal registrerede, er nødvendig af hensyn til vÌgtige legitime interesser, som forfølges af den dataansvarlige, den registreredes interesser eller rettigheder og frihedsrettigheder ikke gür forud for disse interesser, og den dataansvarlige har vurderet alle omstÌndigheder i forbindelse med overførslen og pü grundlag af denne vurdering giver passende garantier for beskyttelse af personoplysningerne. Den dataansvarlige underretter tilsynsmyndigheden om overførslen. Ud over oplysningerne i artikel 13 og 14 underretter den dataansvarlige den registrerede om overførslen og om de vÌgtige legitime interesser, der forfølges.
 • En overførsel i henhold til stk. 1, første afsnit, litra g), mĂĽ ikke omfatte alle personoplysninger eller hele kategorier af personoplysninger i et register. NĂĽr et register er beregnet til at blive konsulteret af personer, der har en legitim interesse heri, mĂĽ overførsel kun ske pĂĽ anmodning af disse personer, eller hvis de skal vĂŚre modtagerne.
 • Stk. 1, første afsnit, litra a), b) og c), og stk. 1, andet afsnit, finder ikke anvendelse pĂĽ aktiviteter, der gennemføres af offentlige myndigheder som led udøvelsen af deres offentligretlige beføjelser.
 • De samfundsinteresser, der er omhandlet i stk. 1, første afsnit, litra d), skal vĂŚre anerkendt i EU-retten eller retten i den medlemsstat, som den dataansvarlige er underlagt.
 • Hvis der ikke er vedtaget en afgørelse om tilstrĂŚkkeligheden af beskyttelsesniveauet, kan EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret af hensyn til vigtige samfundsinteresser udtrykkelig fastsĂŚtte grĂŚnser for overførsel af sĂŚrlige kategorier af oplysninger til et tredjeland eller en international organisation. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser.
 • Den dataansvarlige eller databehandleren dokumenterer vurderingen og de passende garantier i denne artikels stk. 1, andet afsnit, i de fortegnelser, der er omhandlet i artikel 30.