Artikkel 49

Erandid konkreetsetes olukordades

 • Artikli 45 lĂ”ike 3 kohase kaitse piisavuse otsuse vĂ”i artikli 46 kohaste asjakohaste kaitsemeetmete, sealhulgas siduvate kontsernisiseste eeskirjade puudumise korral vĂ”ib kolmandale riigile vĂ”i rahvusvahelisele organisatsioonile isikuandmete ĂŒhekordne vĂ”i korduv edastamine olla lubatud ainult ĂŒhel jĂ€rgmistest tingimustest:
  • a) andmesubjekt on edastamiseks andnud selgesĂ”nalise nĂ”usoleku pĂ€rast seda, kui teda teavitati sellise edastamisega tema jaoks kaasnevatest vĂ”imalikest ohtudest, mis tulenevad kaitse piisavuse otsuse ja asjaomaste kaitsemeetmete puudumisest;
  • b) edastamine on vajalik andmesubjekti ja vastutava töötleja vahelise lepingu tĂ€itmiseks vĂ”i andmesubjekti taotluse alusel vĂ”etavate lepingueelsete meetmete rakendamiseks;
  • c) edastamine on vajalik, et andmesubjekti huvides sĂ”lmida vastutava töötleja ja muu fĂŒĂŒsilise vĂ”i juriidilise isiku vahel leping vĂ”i seda lepingut tĂ€ita;
  • d) edastamine on vajalik avalikust huvist tulenevatel kaalukatel pĂ”hjustel;
  • e) edastamine on vajalik Ă”igusnĂ”uete koostamiseks, esitamiseks vĂ”i kaitsmiseks;
  • f) edastamine on vajalik, et kaitsta andmesubjekti vĂ”i muude isikute olulisi huve, kui andmesubjekt on fĂŒĂŒsiliselt vĂ”i Ă”iguslikult vĂ”imetu nĂ”usolekut andma;
  • g) edastamine tehakse registrist, mis liidu vĂ”i liikmesriigi Ă”iguse kohaselt on mĂ”eldud avalikkuse teavitamiseks ja on tutvumiseks avatud kas laiemale avalikkusele vĂ”i kĂ”igile, kes suudavad tĂ”endada Ă”igustatud huvi, kuid ainult sellisel mÀÀral, nagu konkreetsel juhul on tĂ€idetud tutvumist kĂ€sitlevad tingimused, mis on liidu vĂ”i liikmesriigi Ă”igusega ette nĂ€htud.
   Kui edastamise aluseks ei saa olla artikli 45 vĂ”i 46 sĂ€tted, sealhulgas siduvaid kontsernisiseseid eeskirju kĂ€sitlevad sĂ€tted, ning kui ĂŒkski kĂ€esoleva lĂ”ike esimese lĂ”igu kohane konkreetseks olukorraks ette nĂ€htud erand ei ole kohaldatav, vĂ”ib kolmandale riigile vĂ”i rahvusvahelisele organisatsioonile andmeid edastada ĂŒksnes juhul, kui edastamine ei ole korduv, puudutab ainult piiratud arvu andmesubjekte, on vajalik, et kaitsta vastutava töötleja Ă”igustatud huve, mille suhtes andmesubjekti huvid, Ă”igused vĂ”i vabadused ei ole ĂŒlekaalus ning kui vastutav töötleja on hinnanud kĂ”iki andmete edastamisega seotud asjaolusid ja kehtestanud selle hinnangu pĂ”hjal sobivad kaitsemeetmed isikuandmete kaitseks. Vastutav töötleja teatab edastamisest jĂ€relevalveasutusele. Lisaks artiklites 13 ja 14 osutatud teabele teavitab vastutav töötleja andmesubjekte edastamisest ja vastutava töötleja poolt kaitstavatest Ă”igustatud huvidest.
 • LĂ”ike 1 esimese lĂ”igu punkti g kohane edastamine ei hĂ”lma kĂ”iki registris sisalduvaid isikuandmeid ega kĂ”iki isikuandmete liike. Kui register on ette nĂ€htud tutvumiseks Ă”igustatud huviga isikutele, toimub edastamine vaid nende isikute taotlusel vĂ”i juhul, kui nemad on vastuvĂ”tjad.
 • LĂ”ike 1 esimese lĂ”igu punkte a, b ja c ning lĂ”ike 1 teist lĂ”iku ei kohaldata avalikku vĂ”imu teostavate riigiasutuste toimingute suhtes.
 • LĂ”ike 1 esimese lĂ”igu punktis d osutatud avalik huvi on tunnustatud liidu Ă”iguses vĂ”i selle liikmesriigi Ă”iguses, mida vastutava töötaja suhtes kohaldatakse.
 • Kaitse piisavuse otsuse puudumise korral vĂ”ib avalikust huvist tulenevatel kaalukatel pĂ”hjustel liidu vĂ”i liikmesriigi Ă”igusega selgesĂ”naliselt seada piirangud eri liiki isikuandmete edastamiseks kolmandale riigile vĂ”i rahvusvahelisele organisatsioonile. Liikmesriigid teatavad sellistest sĂ€tetest komisjonile.
 • Vastutav töötleja vĂ”i volitatud töötleja kannab artiklis 30 osutatud registrisse hindamise ja kĂ€esoleva artikli lĂ”ike 1 teises lĂ”igus osutatud sobivad kaitsemeetmed.