Artikkel 70

AndmekaitsenĂ”ukogu ĂŒlesanded

 • AndmekaitsenĂ”ukogu tagab kĂ€esoleva mÀÀruse jĂ€rjepideva kohaldamise. Selleks teeb andmekaitsenĂ”ukogu omal algatusel vĂ”i asjakohasel juhul komisjoni taotlusel eelkĂ”ige jĂ€rgmist:
  • a) jĂ€lgib ja tagab, et kĂ€esolevat mÀÀrust kohaldatakse nĂ”uetekohaselt artiklites 64 ja 65 sĂ€testatud juhtudel, ilma ei see piiraks riiklike jĂ€relevalveasutuste ĂŒlesannete tĂ€itmist;
  • b) nĂ”ustab komisjoni kĂ”ikides isikuandmete kaitsega seotud kĂŒsimustes liidus, sealhulgas kĂ€esoleva mÀÀruse mis tahes kavandatavate muudatuste osas;
  • c) nĂ”ustab komisjoni vastutavate töötlejate, volitatud töötlejate ja jĂ€relevalveasutuste vahelise teabevahetuse vormi ja menetluste osas seoses siduvate kontsernisiseste eeskirjadega;
  • d) annab vĂ€lja suuniseid, soovitusi ja parimaid tavasid seoses menetlustega, mille eesmĂ€rk on kustutada isikuandmetele osutavaid linke ning andmekoopiaid ja -kordusi ĂŒldkasutatavatest kommunikatsiooniteenustest, nagu on osutatud artikli 17 lĂ”ikes 2;
  • e) vaatab omal algatusel vĂ”i mĂ”ne oma liikme vĂ”i komisjoni taotlusel lĂ€bi kĂ€esoleva mÀÀruse kohaldamist kĂ€sitlevaid kĂŒsimusi ning annab kĂ€esoleva mÀÀruse jĂ€rjepideva kohaldamise ergutamiseks vĂ€lja suuniseid, soovitusi ja parimaid tavasid;
  • f) annab vĂ€lja suuniseid, soovitusi ja parimaid tavasid kooskĂ”las kĂ€esoleva lĂ”ike punktiga e, et tĂ€iendavalt tĂ€psustada artikli 22 lĂ”ike 2 kohaste ja profiilianalĂŒĂŒsil pĂ”hinevate otsuste vastuvĂ”tmise kriteeriume ja tingimusi;
  • g) annab vĂ€lja suuniseid, soovitusi ja parimaid tavasid kooskĂ”las kĂ€esoleva lĂ”ike punktiga e, et tuvastada isikuandmetega seotud rikkumised ning mÀÀrata kindlaks artikli 33 lĂ”igetes 1 ja 2 osutatud pĂ”hjendamatu viivitus, samuti konkreetsed asjaolud, mille puhul vastutav töötleja vĂ”i volitatud töötleja on kohustatud isikuandmetega seotud rikkumisest teatama;
  • h) annab vĂ€lja suuniseid, soovitusi ja parimaid tavasid kooskĂ”las kĂ€esoleva lĂ”ike punktiga e, mille alusel teha kindlaks, millistel asjaoludel vĂ”ib isikuandmetega seotud rikkumine tĂ”enĂ€oliselt tĂ”siselt mĂ”jutada fĂŒĂŒsiliste isikute Ă”igusi ja vabadusi, nagu on osutatud artikli 34 lĂ”ikes 1;
  • i) annab vĂ€lja suuniseid, soovitusi ja parimaid tavasid kooskĂ”las kĂ€esoleva lĂ”ike punktiga e, et tĂ€iendavalt tĂ€psustada kriteeriume ja nĂ”udeid, mis kĂ€sitlevad isikuandmete edastamist vastutavate töötlejate poolt jĂ€rgitavate siduvate kontsernisiseste eeskirjade alusel ja volitatud töötlejate poolt jĂ€rgitavate siduvate kontsernisiseste eeskirjade alusel ning tĂ€iendavate vajalike nĂ”uete alusel, millega tagada asjaomaste andmesubjektide isikuandmete kaitse, millele on osutatud artiklis 47;
  • j) annab vĂ€lja suuniseid, soovitusi ja parimaid tavasid kooskĂ”las kĂ€esoleva lĂ”ike punktiga e, et tĂ€psustada artikli 49 lĂ”ikel 1 pĂ”hineva isikuandmete edastamise kriteeriume ja nĂ”udeid;
  • k) koostab jĂ€relevalveasutustele suuniseid seoses artikli 58 lĂ”igetes 1, 2 ja 3 osutatud meetmete kohaldamisega ning artikli 83 kohaste trahvide kindlaksmÀÀramisega;
  • l) jĂ€lgib punktides e ja f osutatud suuniste, soovituste ja parimate tavade praktilist kohaldamist;
  • m) annab vĂ€lja suuniseid, soovitusi ja parimaid tavasid kooskĂ”las kĂ€esoleva lĂ”ike punktiga e, et kehtestada ĂŒhised menetlused, mille kohaselt fĂŒĂŒsilised isikud saavad teatada kĂ€esoleva mÀÀruse rikkumistest artikli 54 lĂ”ike 2 alusel;
  • n) ergutab artiklite 40 ja 42 kohaselt toimimisjuhendite koostamist ning andmekaitse sertifitseerimise mehhanismide ja andmekaitsepitserite ja -mĂ€rgiste kasutuselevĂ”tmist;
  • o) akrediteerib sertifitseerimisasutusi ja vaatab seda korrapĂ€raselt lĂ€bi vastavalt artiklile 43 ning peab artikli 43 lĂ”ike 6 alusel avalikku registrit akrediteeritud asutuste kohta ja artikli 42 lĂ”ike 7 alusel kolmandates riikides asuvate akrediteeritud vastutavate töötlejate vĂ”i volitatud töötlejate kohta;
  • p) tĂ€psustab artikli 43 lĂ”ikes 3 osutatud nĂ”udeid seoses sertifitseerimisasutuste akrediteerimisega artikli 42 kohaselt;
  • q) esitab komisjonile arvamuse artikli 43 lĂ”ikes 8 osutatud sertifitseerimisnĂ”uete kohta;
  • r) esitab komisjonile arvamuse artikli 12 lĂ”ikes 7 osutatud ikoonide kohta;
  • s) esitab komisjonile arvamuse kaitse taseme piisavuse hindamiseks kolmandas riigis vĂ”i rahvusvahelises organisatsioonis, sealhulgas selle hindamiseks, kas kolmas riik, territoorium vĂ”i kolmanda riigi kindlaksmÀÀratud sektor vĂ”i rahvusvaheline organisatsioon ei taga enam piisaval tasemel kaitset. Sel eesmĂ€rgil esitab komisjon andmekaitsenĂ”ukogule kĂ”ik vajalikud dokumendid, sealhulgas kirjavahetuse kolmanda riigi valitsusega, asjaomase kolmanda riigi, territooriumi vĂ”i kolmanda riigi kindlaksmÀÀratud sektoriga vĂ”i asjaomase rahvusvahelise organisatsiooniga;
  • t) esitab arvamusi artikli 64 lĂ”ikes 1 osutatud jĂ€rjepidevuse mehhanismi kohaselt jĂ€relevalveasutuste otsuste eelnĂ”ude kohta, artikli 64 lĂ”ike 2 kohaselt esitatud kĂŒsimuste kohta ning vĂ€ljastab artikli 65 kohaselt siduvaid otsuseid, sealhulgas artiklis 66 osutatud juhtudel;
  • u) edendab jĂ€relevalveasutuste vahelist koostööd ning tĂ”husat kahe- ja mitmepoolset teabe ja heade tavade vahetamist;
  • v) edendab ĂŒhiste koolitusprogrammide korraldamist ja hĂ”lbustab personalivahetust jĂ€relevalveasutuste vahel ning asjakohasel juhul kolmandate riikide vĂ”i rahvusvaheliste organisatsioonide jĂ€relevalveasutustega;
  • w) edendab teadmiste ja dokumentide vahetamist andmekaitset kĂ€sitlevate Ă”igusaktide ja tavade kohta andmekaitse jĂ€relevalveasutustega kogu maailmas;
  • x) esitab arvamusi artikli 40 lĂ”ike 4 kohaselt liidu tasandil koostatud toimimisjuhendite kohta, ning
  • y) peab ĂŒldsusele kĂ€ttesaadavat elektroonilist registrit jĂ€relevalveasutuste ja kohtute otsuste kohta, mis on vastu vĂ”etud jĂ€rjepidevuse mehhanismi raames kĂ€sitletud kĂŒsimustes.
 • Kui komisjon palub andmekaitsenĂ”ukogult nĂ”u, vĂ”ib ta esitada tĂ€htaja, vĂ”ttes arvesse kĂŒsimuse kiireloomulisust.
 • AndmekaitsenĂ”ukogu edastab oma arvamused, suunised, soovitused ja parimad tavad komisjonile ja artiklis 87 osutatud komiteele ning avalikustab need.
 • AndmekaitsenĂ”ukogu konsulteerib asjakohasel juhul huvitatud pooltega ja annab neile vĂ”imaluse esitada mĂ”istliku aja jooksul oma mĂ€rkused. Ilma et see piiraks artikli 76 kohaldamist, teeb andmekaitsenĂ”ukogu konsulteerimismenetluse tulemused ĂŒldsusele kĂ€ttesaadavaks.