70. pants

Kolēģijas uzdevumi

 • Kolēģija nodroÅ¡ina Å¡Ä«s regulas konsekventu piemēroÅ¡anu. Å im nolÅ«kam kolēģija pēc savas iniciatÄ«vas vai attiecÄ«gā gadÄ«jumā pēc Komisijas pieprasÄ«juma jo Ä«paÅ¡i:
  • a) pārrauga un nodroÅ¡ina Å¡Ä«s regulas pareizu piemēroÅ¡anu gadÄ«jumos, kas paredzēti 64 un 65. pantā, neskarot valstu uzraudzÄ«bas iestāžu uzdevumus;
  • b) sniedz padomus Komisijai par visiem jautājumiem, kas attiecas uz personas datu aizsardzÄ«bu SavienÄ«bā, tai skaitā par visiem Å¡Ä«s regulas grozÄ«jumiem, kas tiek ierosināti;
  • c) sniedz padomus Komisijai par formātu un procedÅ«rām informācijas apmaiņai starp pārziņiem, apstrādātājiem un uzraudzÄ«bas iestādēm attiecÄ«bā uz saistoÅ¡iem uzņēmuma noteikumiem;
  • d) nāk klajā ar pamatnostādnēm, ieteikumiem un paraugpraksi attiecÄ«bā uz procedÅ«rām saiÅ¡u uz personas datiem, datu kopiju un atveidojumu dzēšanai no publiski pieejamiem komunikācijas pakalpojumiem, kā minēts 17. panta 2. punktā;
  • e) pēc paÅ¡as kolēģijas iniciatÄ«vas, pēc viena no tās locekļu vai Komisijas pieprasÄ«juma izskata jebkādus jautājumus, kas attiecas uz Å¡Ä«s regulas piemēroÅ¡anu, un nāk klajā ar pamatnostādnēm, ieteikumiem un paraugpraksi, lai veicinātu Å¡Ä«s regulas konsekventu piemēroÅ¡anu;
  • f) nāk klajā ar pamatnostādnēm, ieteikumiem un paraugpraksi saskaņā ar šā punkta e) apakÅ¡punktu, kā sÄ«kāk noteikt kritērijus un nosacÄ«jumus uz profilēšanu balstÄ«tiem lēmumiem saskaņā ar 22. panta 2. punktu;
  • g) saskaņā ar šā punkta e) apakÅ¡punktu nāk klajā ar pamatnostādnēm, ieteikumiem un paraugpraksi, kā noteikt personas datu aizsardzÄ«bas pārkāpumus un 33. panta 1. un 2. punktā minēto nepamatoto kavēšanos, un Ä«paÅ¡i tādus apstākļus, kādos pārzinim un apstrādātājam ir jāziņo par personas datu aizsardzÄ«bas pārkāpumu;
  • h) saskaņā ar šā punkta e) apakÅ¡punktu nāk klajā ar pamatnostādnēm, ieteikumiem un paraugpraksi attiecÄ«bā uz apstākļiem, kādos personas datu aizsardzÄ«bas pārkāpums varētu radÄ«t augstu risku fizisku personu tiesÄ«bām un brÄ«vÄ«bām, kā minēts 34. panta 1. punktā;
  • i) saskaņā ar šā punkta e) apakÅ¡punktu nāk klajā ar pamatnostādnēm, ieteikumiem un paraugpraksi, kā sÄ«kāk noteikt kritērijus un prasÄ«bas personas datu nosÅ«tÄ«Å¡anai, pamatojoties uz saistoÅ¡iem uzņēmuma noteikumiem, kurus ievēro pārzinis, un saistoÅ¡iem uzņēmuma noteikumiem, kurus ievēro apstrādātāji, un uz sÄ«kākām nepiecieÅ¡amām prasÄ«bām, lai nodroÅ¡inātu attiecÄ«go datu subjektu personas datu aizsardzÄ«bu, kas minētas 47. pantā;
  • j) saskaņā ar šā panta 1. punkta e) apakÅ¡punktu nāk klajā ar pamatnostādnēm, ieteikumiem un paraugpraksi, kā sÄ«kāk noteikt kritērijus un prasÄ«bas attiecÄ«bā uz datu personas nosÅ«tÄ«Å¡anu, pamatojoties uz 49. panta 1. punktu;
  • k) izstrādā uzraudzÄ«bas iestādēm adresētas pamatnostādnes par 58. panta 1., 2. un 3. punktā minēto pasākumu piemēroÅ¡anu un par administratÄ«vo naudas sodu noteikÅ¡anu saskaņā ar 83. pantu;
  • l) pārskata e) un fa) apakÅ¡punktā minēto pamatnostādņu, ieteikumu un paraugprakses praktisko piemēroÅ¡anu;
  • m) saskaņā ar šā punkta e) apakÅ¡punktu nāk klajā ar pamatnostādnēm, ieteikumiem un paraugpraksi, kā izveidot kopÄ«gas procedÅ«ras attiecÄ«bā uz fizisku personu ziņojumiem par Å¡Ä«s regulas pārkāpumiem saskaņā ar 54. panta 2. punktu;
  • n) mudina izstrādāt rÄ«cÄ«bas kodeksus un izveidot datu aizsardzÄ«bas sertifikācijas mehānismus un datu aizsardzÄ«bas zÄ«mogus un marķējumus saskaņā ar 40. un 42. pantu;
  • o) veic sertifikācijas struktÅ«ru akreditāciju un tās periodisku pārskatÄ«Å¡anu saskaņā ar 43. pantu un uztur publisku reÄ£istru par akreditētām struktÅ«rām saskaņā ar 43. panta 6. punktu un par akreditētiem pārziņiem un apstrādātājiem, kas veic uzņēmējdarbÄ«bu trešās valstÄ«s, saskaņā ar 42. panta 7. punktu;
  • p) precizē prasÄ«bas, kas minētas 43. panta 3. punktā, lai akreditētu sertifikācijas struktÅ«ras saskaņā ar 42. pantu;
  • q) sniedz Komisijai atzinumu par 43. panta 8. punktā minētajām sertifikācijas prasÄ«bām;
  • r) sniedz Komisijai atzinumu par 12. panta 7. punktā minētajām ikonām;
  • s) sniedz Komisijai atzinumu, lai novērtētu aizsardzÄ«bas lÄ«meņa pietiekamÄ«bu trešā valstÄ« vai starptautiskā organizācijā, tostarp lai novērtētu to, vai trešā valstÄ«, teritorijā vai vienā vai vairākos konkrētos sektoros minētajā trešā valstÄ«, vai starptautiskā organizācijā vairs netiek nodroÅ¡ināts pietiekams aizsardzÄ«bas lÄ«menis. Å im nolÅ«kam Komisija sniedz kolēģijai visu nepiecieÅ¡amo dokumentāciju, tostarp saraksti ar trešās valsts valdÄ«bu, attiecÄ«bā uz minēto treÅ¡o valsti, teritoriju vai konkrētu sektoru, vai starptautisku organizāciju;
  • t) sniedz atzinumus par uzraudzÄ«bas iestāžu lēmumiem saskaņā ar 64. panta 1. punktā minēto konsekvences mehānismu un par jautājumiem, kas iesniegti saskaņā ar 64. panta 2. punktu, un izdod saistoÅ¡us lēmumus saskaņā ar 65. pantu, tostarp 66. pantā minētajos gadÄ«jumos;
  • u) veicina sadarbÄ«bu un efektÄ«vu divpusēju un daudzpusēju apmaiņu ar informāciju un paraugpraksi starp uzraudzÄ«bas iestādēm;
  • v) veicina kopÄ«gas apmācÄ«bas programmas un personāla apmaiņu starp uzraudzÄ«bas iestādēm un attiecÄ«gā gadÄ«jumā ar treÅ¡o valstu vai starptautisko organizāciju uzraudzÄ«bas iestādēm;
  • w) veicina zināšanu un dokumentācijas apmaiņu par datu aizsardzÄ«bas tiesÄ«bu aktiem un praksi ar uzraudzÄ«bas iestādēm visā pasaulē;
  • x) sniedz atzinumus par SavienÄ«bas lÄ«menÄ« izstrādātiem rÄ«cÄ«bas kodeksiem saskaņā ar 40. panta 9. punktu; un
  • y) uztur publiski pieejamu elektronisku reÄ£istru ar uzraudzÄ«bas iestāžu un tiesu pieņemtiem lēmumiem par jautājumiem, kas risināti ar konsekvences mehānismu.
 • Ja Komisija lÅ«dz kolēģijas padomu, tā var noteikt termiņu, ņemot vērā lietas steidzamÄ«bu.
 • Kolēģija savus atzinumus, pamatnostādnes, ieteikumus un paraugpraksi nosÅ«ta Komisijai un 93. pantā norādÄ«tajai komitejai un publisko tos.
 • Kolēģija attiecÄ«gā gadÄ«jumā apspriežas ar ieinteresētajām personām un dod tām iespēju saprātÄ«gā termiņā izteikties. Kolēģija, neskarot 76. pantu, dara publiski pieejamus apsprieÅ¡anās procedÅ«ras rezultātus.