46. pants

Nosūtīšana, pamatojoties uz atbilstošām garantijām

 • Ja nav pieņemts lēmums saskaņā ar 45. panta 3. punktu, pārzinis vai apstrādātājs var nosÅ«tÄ«t personas datus uz treÅ¡o valsti vai uz starptautisku organizāciju tikai tad, ja pārzinis vai apstrādātājs ir sniedzis atbilstoÅ¡as garantijas, un ar nosacÄ«jumu, ka datu subjektiem ir pieejamas Ä«stenojamas datu subjekta tiesÄ«bas un efektÄ«vi tiesiskās aizsardzÄ«bas lÄ«dzekļi.
 • Šā panta 1. punktā minētās atbilstošās garantijas, uzraudzÄ«bas iestādei neprasot Ä«paÅ¡u atļauju, var tikt nodroÅ¡inātas ar:
  • a) starp publiskām iestādēm vai struktÅ«rām juridiski saistoÅ¡u un tiesiski Ä«stenojamu instrumentu;
  • b) saistoÅ¡iem uzņēmuma noteikumiem saskaņā ar 47. pantu;
  • c) standarta datu aizsardzÄ«bas klauzulām, ko Komisija pieņem saskaņā ar 93. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedÅ«ru;
  • d) standarta datu aizsardzÄ«bas klauzulām, ko pieņem uzraudzÄ«bas iestāde un apstiprina Komisija saskaņā ar 93. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedÅ«ru;
  • e) saskaņā ar 40. pantu apstiprinātu rÄ«cÄ«bas kodeksu kopā ar trešās valsts datu pārziņa vai apstrādātāja saistošām un tiesiski Ä«stenojamām saistÄ«bām piemērot atbilstošās garantijas, tostarp attiecÄ«bā uz datu subjekta tiesÄ«bām; vai
  • f) saskaņā ar 42. pantu apstiprinātu sertifikācijas mehānismu kopā ar trešās valsts datu pārziņa vai apstrādātāja saistošām un tiesiski Ä«stenojamām saistÄ«bām piemērot atbilstoÅ¡as garantijas, tostarp attiecÄ«bā uz datu subjektu tiesÄ«bām.
 • Ja kompetentā uzraudzÄ«bas iestāde dod tādu atļauju, tad 1. punktā minētās atbilstošās garantijas var arÄ« nodroÅ¡ināt jo Ä«paÅ¡i ar:
  • a) starp pārzini vai apstrādātāju un trešā valstÄ« vai starptautiskā organizācijā esoÅ¡u pārzini, apstrādātāju vai personas datu saņēmēju noslēgtu lÄ«gumu klauzulām; vai
  • b) noteikumiem, kuri iekļaujami administratÄ«vajās vienoÅ¡anās starp publiskām iestādēm vai struktÅ«rām un kuri ietver Ä«stenojamas un efektÄ«vas datu subjektu tiesÄ«bas.
 • UzraudzÄ«bas iestāde šā panta 3. punktā minētajos gadÄ«jumos piemēro konsekvences mehānismu, kas minēts 63. pantā.
 • DalÄ«bvalsts vai uzraudzÄ«bas iestādes atļaujas, kas izsniegtas saskaņā ar DirektÄ«vas 95/46/EK 26. panta 2. punktu, ir spēkā, kamēr minētā uzraudzÄ«bas iestāde tās vajadzÄ«bas gadÄ«jumā negroza, neaizstāj vai neatceļ. Lēmumi, ko Komisija pieņēmusi, pamatojoties uz DirektÄ«vas 95/46/EK 26. panta 4. punktu, ir spēkā, kamēr tos vajadzÄ«bas gadÄ«jumā negroza, neaizstāj vai neatceļ ar Komisijas lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šā panta 2. punktu.