30. pants

Apstrādes darbību reģistrēšana

 • Katrs pārzinis un attiecÄ«gā gadÄ«jumā pārziņa pārstāvis reÄ£istrē tā pakļautÄ«bā veiktās apstrādes darbÄ«bas. Minētajā reÄ£istrā ietver visu šādu informāciju:
  • a) pārziņa un attiecÄ«gā gadÄ«jumā visu kopÄ«go pārziņu, pārziņa pārstāvja un datu aizsardzÄ«bas speciālista, vārds un uzvārds vai nosaukums un kontaktinformācija;
  • b) apstrādes nolÅ«ki;
  • c) datu subjektu kategoriju un personas datu kategoriju apraksts;
  • d) to saņēmēju kategorijas, kuriem personas dati ir izpausti vai kuriem tos izpaudÄ«s, tostarp saņēmēji trešās valstÄ«s vai starptautiskās organizācijas;
  • e) attiecÄ«gā gadÄ«jumā, informācija par personas datu nosÅ«tÄ«Å¡anu uz treÅ¡o valsti vai starptautisku organizāciju, tostarp Å¡Ä«s trešās valsts vai starptautiskās organizācijas identifikācija, un 49. panta 1. punkta otrajā daļā minētās nosÅ«tÄ«Å¡anas gadÄ«jumā – atbilstoÅ¡o garantiju dokumentācija;
  • f) ja iespējams, paredzētie termiņi dažādu kategoriju datu dzēšanai;
  • g) ja iespējams, 32. panta 1. punktā minēto tehnisko un organizatorisko droÅ¡Ä«bas pasākumu vispārējs apraksts.
 • Katrs apstrādātājs un attiecÄ«gā gadÄ«jumā apstrādātāja pārstāvis uztur visu pārziņa vārdā veikto apstrādes darbÄ«bu kategoriju reÄ£istru, ietverot šādu informāciju:
  • a) apstrādātāja vai apstrādātāju vārdi un uzvārdi vai nosaukumi un kontaktinformācija un katra tā pārziņa vārds un uzvārds vai nosaukums un kontaktinformācija, kura vārdā apstrādātājs darbojas, un attiecÄ«gā gadÄ«jumā pārziņa vai apstrādātāja pārstāvja un datu aizsardzÄ«bas speciālista vārds un uzvārds un kontaktinformācija;
  • b) katra pārziņa vārdā veiktās apstrādes kategorijas;
  • c) attiecÄ«gā gadÄ«jumā, informācija par personas datu nosÅ«tÄ«Å¡anu uz treÅ¡o valsti vai starptautisku organizāciju, tostarp Å¡Ä«s trešās valsts vai starptautiskās organizācijas identifikācija, un 49. panta 1. punkta otrajā daļā minētās nosÅ«tÄ«Å¡anas gadÄ«jumā – atbilstoÅ¡o garantiju dokumentācija;
  • d) ja iespējams, 32. panta 1. punktā minēto tehnisko un organizatorisko droÅ¡Ä«bas pasākumu vispārējs apraksts.
 • Šā panta 1. un 2. punktā minēto reÄ£istrēšanu veic rakstiski, tostarp elektroniskā formātā.
 • Pārzinis vai apstrādātājs, un attiecÄ«gā gadÄ«jumā pārziņa vai apstrādātāja pārstāvis pēc pieprasÄ«juma nodroÅ¡ina reÄ£istra pieejamÄ«bu uzraudzÄ«bas iestādei.
 • Pienākumus, kas minēti 1. un 2. punktā, nepiemēro uzņēmumam vai organizācijai, kas nodarbina mazāk nekā 250 personas, izņemot, ja uzņēmuma vai struktÅ«ras veiktā apstrāde varētu radÄ«t risku datu subjektu tiesÄ«bām un brÄ«vÄ«bām, apstrāde nav neregulāra vai apstrāde ietver Ä«paÅ¡as datu kategorijas, kas minētas 9. panta 1. punktā, vai personas datus par sodāmÄ«bu un pārkāpumiem, kas minēti 10. pantā.