40. pants

Rīcības kodeksi

 • DalÄ«bvalstis, uzraudzÄ«bas iestādes, kolēģija un Komisija mudina izstrādāt rÄ«cÄ«bas kodeksus, kas paredzēti, lai veicinātu Å¡Ä«s regulas atbilstÄ«gu piemēroÅ¡anu, ņemot vērā dažādo apstrādes nozaru specifiskās iezÄ«mes un mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu konkrētās vajadzÄ«bas.
 • ApvienÄ«bas un citas struktÅ«ras, kas pārstāv pārziņu vai apstrādātāju kategorijas, var izstrādāt rÄ«cÄ«bas kodeksus vai tos grozÄ«t vai papildināt, lai precÄ«zi noteiktu, kā piemērojama Å¡Ä« regula, piemēram, attiecÄ«bā uz:
  • a) godprātÄ«gu un pārredzamu apstrādi;
  • b) pārziņu leÄ£itÄ«majām interesēm konkrētos gadÄ«jumos;
  • c) personas datu vākÅ¡anu;
  • d) personas datu pseidonimizāciju;
  • e) informāciju, ko sniedz sabiedrÄ«bai un datu subjektiem;
  • f) datu subjektu tiesÄ«bu Ä«stenoÅ¡anu;
  • g) informāciju, ko sniedz bērniem un bērnu aizsardzÄ«bu un to, kādā veidā iegÅ«stama tās personas piekriÅ¡ana, kurai ir vecāku atbildÄ«ba par bērniem;
  • h) pasākumiem un procedÅ«rām, kas minēti 24. un 25. pantā, un pasākumiem, ar ko garantē 32. pantā minēto apstrādes droÅ¡Ä«bu;
  • i) uzraudzÄ«bas iestāžu informēšanu par personas datu aizsardzÄ«bas pārkāpumiem un šādu personas datu pārkāpumu paziņoÅ¡anu datu subjektiem;
  • j) personas datu nosÅ«tÄ«Å¡anu uz trešām valstÄ«m vai starptautiskām organizācijām; vai
  • k) ārpustiesas procedÅ«rām un citām strÄ«du risināšanas procedÅ«rām attiecÄ«bā uz strÄ«diem starp pārzini un datu subjektu saistÄ«bā ar apstrādi, neskarot datu subjektu tiesÄ«bas saskaņā ar 77. un 79. pantu.
 • Papildus tam, ka rÄ«cÄ«bas kodeksus, kas ir apstiprināti atbilstÄ«gi šā panta 5. punktam un vispārēji piemērojami atbilstÄ«gi šā panta 9. punktam, ievēro pārziņi vai apstrādātāji, uz kuriem attiecas Å¡Ä« regula, tos var ievērot arÄ« pārziņi vai apstrādātāji, uz kuriem atbilstÄ«gi 3. pantam Å¡Ä« regula neattiecas, lai nodroÅ¡inātu atbilstoÅ¡as garantijas, ko piemēro personas datu nosÅ«tÄ«Å¡anai uz trešām valstÄ«m vai starptautiskām organizācijām saskaņā ar noteikumiem, kas minēti 46. panta 2. punkta e) apakÅ¡punktā. Šādi pārziņi vai apstrādātāji, izmantojot lÄ«gumiskus vai citus juridiski saistoÅ¡us instrumentus, uzņemas saistoÅ¡as un Ä«stenojamas saistÄ«bas piemērot minētās atbilstošās garantijas, tostarp attiecÄ«bā uz datu subjektu tiesÄ«bām.
 • Neskarot to uzraudzÄ«bas iestāžu uzdevumus un pilnvaras, kuras ir kompetentas saskaņā ar 55. vai 56. pantu, šā panta 2. punktā minētajā rÄ«cÄ«bas kodeksā ir ietverti mehānismi, kas ļauj 41. panta 1. punktā minētajai struktÅ«rai veikt obligāto pārraudzÄ«bu par to, kā pārziņi vai apstrādātāji, kuri apņemas piemērot attiecÄ«go kodeksu, ievēro tā noteikumus.
 • Šā panta 2. punktā minētās apvienÄ«bas un citas struktÅ«ras, kas plāno izstrādāt rÄ«cÄ«bas kodeksu vai grozÄ«t vai papildināt esoÅ¡u rÄ«cÄ«bas kodeksu, iesniedz rÄ«cÄ«bas kodeksa, grozÄ«jumu vai papildinājumu projektu uzraudzÄ«bas iestādei, kura saskaņā ar 55. pantu ir kompetenta. UzraudzÄ«bas iestāde sniedz atzinumu par to, vai rÄ«cÄ«bas kodeksa, grozÄ«jumu vai papildinājumu projekts ir saskaņā ar Å¡o regulu, un apstiprina minēto rÄ«cÄ«bas kodeksa, grozÄ«jumu vai papildinājumu projektu, ja tā konstatē, ka tas nodroÅ¡ina pietiekamas atbilstoÅ¡as garantijas.
 • Ja rÄ«cÄ«bas kodeksa, grozÄ«jumu vai papildinājumu projekts ir apstiprināts saskaņā ar 5. punktu un ja attiecÄ«gais rÄ«cÄ«bas kodekss neattiecas uz apstrādes darbÄ«bām vairākās dalÄ«bvalstÄ«s, uzraudzÄ«bas iestāde reÄ£istrē un publisko kodeksu.
 • Ja rÄ«cÄ«bas kodeksa projekts attiecas uz apstrādes darbÄ«bām vairākās dalÄ«bvalstÄ«s, uzraudzÄ«bas iestāde, kura saskaņā ar 55. pantu ir kompetenta, pirms rÄ«cÄ«bas kodeksa projektu, grozÄ«jumu vai papildinājumu apstiprināšanas 63. pantā noteiktajā kārtÄ«bā iesniedz kolēģijai, kas sniedz atzinumu par to, vai minētais rÄ«cÄ«bas kodeksa projekts, grozÄ«jums vai papildinājums ir saskaņā ar Å¡o regulu, vai – gadÄ«jumā, kas minēts šā panta 3. punktā – nodroÅ¡ina atbilstoÅ¡as garantijas.
 • Ja 7. punktā minētais atzinums apstiprina, ka rÄ«cÄ«bas kodeksa projekts, grozÄ«jums vai papildinājums ir saskaņā ar Å¡o regulu vai – gadÄ«jumā, kas minēts 3. punktā – nodroÅ¡ina atbilstoÅ¡as garantijas, kolēģija iesniedz atzinumu Komisijai.
 • Komisija, pieņemot Ä«stenoÅ¡anas aktus, var nolemt, ka saskaņā ar šā panta 8. punktu iesniegts apstiprināts rÄ«cÄ«bas kodekss, grozÄ«jums vai papildinājums ir vispārēji piemērojami SavienÄ«bā. Minētos Ä«stenoÅ¡anas aktus pieņem saskaņā ar 93. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedÅ«ru.
 • Komisija nodroÅ¡ina atbilstÄ«gu publicitāti tiem apstiprinātajiem rÄ«cÄ«bas kodeksiem, par kuriem saskaņā ar 9. punktu pieņemts lēmums, ka tie ir vispārēji piemērojami.
 • Kolēģija visus apstiprinātos rÄ«cÄ«bas kodeksus, grozÄ«jumus un papildinājumus sakopo reÄ£istrā un dara tos publiski pieejamus, izmantojot piemērotus lÄ«dzekļus.