11. pants

Apstrāde, kurai nav nepieciešama identifikācija

  • Ja nolÅ«ki, kādos pārzinis apstrādā personas datus, neprasa vai vairs neprasa pārzinim identificēt datu subjektu, pārzinim nav pienākuma saglabāt, iegÅ«t vai apstrādāt papildu informāciju, lai identificētu datu subjektu, ja vienÄ«gais nolÅ«ks ir ievērot Å¡o regulu.
  • Ja šā panta 1. punktā minētajos gadÄ«jumos pārzinis spēj uzskatāmi parādÄ«t, ka viņš nevar identificēt datu subjektu, pārzinis, ja iespējams, attiecÄ«gi informē datu subjektu. Šādos gadÄ«jumos 15.–20. pantu nepiemēro, izņemot gadÄ«jumos, kad datu subjekts, lai Ä«stenotu savas tiesÄ«bas saskaņā ar minētajiem pantiem, sniedz papildu informāciju, kas ļauj viņu identificēt.