37. pants

Datu aizsardzības speciālista iecelšana

 • Pārzinis un apstrādātājs ieceļ datu aizsardzÄ«bas speciālistu katrā gadÄ«jumā, kad:
  • a) apstrādi veic publiska iestāde vai struktÅ«ra, izņemot tiesas, tām pildot savus uzdevumus;
  • b) pārziņa vai apstrādātāja pamatdarbÄ«ba sastāv no apstrādes darbÄ«bām, kurām to bÅ«tÄ«bas, apmēra un/vai nolÅ«ku dēļ nepiecieÅ¡ama regulāra un sistemātiska datu subjektu novēroÅ¡ana plašā mērogā; vai
  • c) pārziņa vai apstrādātāja pamatdarbÄ«bas ietver Ä«paÅ¡o kategoriju datu saskaņā ar 9. pantu un 10. pantā minēto personas datu par sodāmÄ«bu un pārkāpumiem apstrādi plašā mērogā.
 • Uzņēmumu grupa var iecelt vienu datu aizsardzÄ«bas speciālistu ar noteikumu, ka katrs uzņēmums var viegli sazināties ar datu aizsardzÄ«bas speciālistu.
 • Ja pārzinis vai apstrādātājs ir publiska iestāde vai struktÅ«ra, vienu datu aizsardzÄ«bas speciālistu var iecelt vairākām šādām iestādēm vai struktÅ«rām, ņemot vērā to organizatorisko uzbÅ«vi un lielumu.
 • GadÄ«jumos, kas nav minēti 1. punktā, pārzinis vai apstrādātājs, vai apvienÄ«bas un citas struktÅ«ras, kas pārstāv pārziņu vai apstrādātāju kategorijas, var iecelt vai – ja tas jādara saskaņā ar SavienÄ«bas vai dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktiem – ieceļ datu aizsardzÄ«bas speciālistu. Datu aizsardzÄ«bas speciālists var rÄ«koties šādu apvienÄ«bu un citu struktÅ«ru, kas pārstāv pārziņus vai apstrādātājus, uzdevumā.
 • Datu aizsardzÄ«bas speciālistu ieceļ, pamatojoties uz viņa profesionālo kvalifikāciju, jo Ä«paÅ¡i speciālām zināšanām datu aizsardzÄ«bas tiesÄ«bu un prakses jomā un spēju pildÄ«t 39. pantā minētos uzdevumus.
 • Datu aizsardzÄ«bas speciālists var bÅ«t pārziņa vai apstrādātāja darbinieks, vai viņš var veikt uzdevumus, pamatojoties uz pakalpojumu lÄ«gumu.
 • Pārzinis vai apstrādātājs publisko datu aizsardzÄ«bas speciālista kontaktinformāciju un paziņo to uzraudzÄ«bas iestādei.