69. pants

Neatkarība

  • Kolēģija, pildot savus uzdevumus vai īstenojot savas pilnvaras saskaņā ar 70. un 71. pantu, rīkojas neatkarīgi.
  • Neskarot Komisijas pieprasījumus, kas minēti 70. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 70. panta 2. punktā, kolēģija, pildot savus uzdevumus vai īstenojot savas pilnvaras, ne no viena nelūdz un nepieņem norādījumus.