4. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

 • “personas dati” ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieÅ¡i vai netieÅ¡i identificēt, jo Ä«paÅ¡i atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atraÅ¡anās vietas datiem, tieÅ¡saistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturÄ«giem fiziskās, fizioloÄ£iskās, Ä£enētiskās, garÄ«gās, ekonomiskās, kultÅ«ras vai sociālās identitātes faktoriem;
 • “apstrāde” ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbÄ«ba vai darbÄ«bu kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem lÄ«dzekļiem, piemēram, vākÅ¡ana, reÄ£istrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgoÅ¡ana vai pārveidoÅ¡ana, atgÅ«Å¡ana, aplÅ«koÅ¡ana, izmantoÅ¡ana, izpauÅ¡ana, nosÅ«tot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņoÅ¡ana vai kombinēšana, ierobežoÅ¡ana, dzēšana vai iznÄ«cināšana;
 • “apstrādes ierobežoÅ¡ana” ir uzglabātu personas datu iezÄ«mēšana ar mērÄ·i ierobežot to apstrādi nākotnē;
 • “profilēšana” ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantoÅ¡ana nolÅ«kā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistÄ«tus personiskus aspektus, jo Ä«paÅ¡i analizēt vai prognozēt aspektus saistÄ«bā ar minētās fiziskās personas sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, veselÄ«bu, personÄ«gām vēlmēm, interesēm, uzticamÄ«bu, uzvedÄ«bu, atraÅ¡anās vietu vai pārvietoÅ¡anos;
 • “pseidonimizācija” ir personas datu apstrāde, ko veic tādā veidā, lai personas datus vairs nav iespējams saistÄ«t ar konkrētu datu subjektu bez papildu informācijas izmantoÅ¡anas, ar noteikumu, ka šāda papildu informācija tiek turēta atseviÅ¡Ä·i un tai piemēro tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodroÅ¡inātu, ka personas dati netiek saistÄ«ti ar identificētu vai identificējamu fizisku personu;
 • “kartotēka” ir jebkurÅ¡ strukturēts personas datu kopums, kas ir pieejams saskaņā ar konkrētiem kritērijiem, neatkarÄ«gi no tā, vai datu kopums ir centralizēts, decentralizēts vai izkliedēts, pamatojoties uz funkcionālu vai Ä£eogrāfisku motivāciju;
 • “pārzinis” ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aÄ£entÅ«ra vai cita struktÅ«ra, kas viena pati vai kopÄ«gi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolÅ«kus un lÄ«dzekļus; ja šādas apstrādes nolÅ«kus un lÄ«dzekļus nosaka ar SavienÄ«bas vai dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktiem, pārzini vai tā iecelÅ¡anas konkrētos kritērijus var paredzēt SavienÄ«bas vai dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktos;
 • “apstrādātājs” ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aÄ£entÅ«ra vai cita struktÅ«ra, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus;
 • “saņēmējs” ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aÄ£entÅ«ra vai cita struktÅ«ra, kurai izpauž personas datus – neatkarÄ«gi no tā, vai tā ir trešā persona vai nav. Tomēr publiskas iestādes, kas var saņemt personas datus saistÄ«bā ar konkrētu izmeklēšanu saskaņā ar SavienÄ«bas vai dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktiem, netiek uzskatÄ«tas par saņēmējiem; minēto datu apstrāde, ko veic minētās publiskās iestādes, atbilst piemērojamiem datu aizsardzÄ«bas noteikumiem saskaņā ar apstrādes nolÅ«kiem;
 • “trešā persona” ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aÄ£entÅ«ra vai struktÅ«ra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautÄ«bā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus;
 • datu subjekta “piekriÅ¡ana” ir jebkura brÄ«vi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozÄ«mÄ«ga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinoÅ¡as darbÄ«bas veidā sniedz piekriÅ¡anu savu personas datu apstrādei;
 • “personas datu aizsardzÄ«bas pārkāpums” ir droÅ¡Ä«bas pārkāpums, kura rezultātā notiek nejauÅ¡a vai nelikumÄ«ga nosÅ«tÄ«to, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznÄ«cināšana, nozaudēšana, pārveidoÅ¡ana, neatļauta izpauÅ¡ana vai piekļuve tiem;
 • “ģenētiskie dati” ir personas dati, kas attiecas uz fiziskas personas pārmantotajām vai iegÅ«tajām Ä£enētiskajām pazÄ«mēm, sniedz unikālu informāciju par minētās fiziskās personas fizioloÄ£iju vai veselÄ«bu un kas izriet jo Ä«paÅ¡i no attiecÄ«gās fiziskās personas bioloÄ£iskā parauga analÄ«zes;
 • “biometriskie dati” ir personas dati pēc specifiskas tehniskas apstrādes, kuri attiecas uz fiziskas personas fiziskajām, fizioloÄ£iskajām vai uzvedÄ«bas pazÄ«mēm, kas ļauj veikt vai apstiprina minētās fiziskās personas unikālu identifikāciju, piemēram, sejas attēli vai daktiloskopijas dati;
 • “veselÄ«bas dati” ir personas dati, kas saistÄ«ti ar fiziskas personas fizisko vai garÄ«go veselÄ«bu, tostarp veselÄ«bas aprÅ«pes pakalpojumu sniegÅ¡anu, un kas atspoguļo informāciju par tās veselÄ«bas stāvokli;
 • “galvenā uzņēmējdarbÄ«bas vieta”: a) attiecÄ«bā uz pārzini, kura uzņēmējdarbÄ«bas vietas atrodas vairāk nekā vienā dalÄ«bvalstÄ« – tā galvenās pārvaldes atraÅ¡anās vieta SavienÄ«bā, ja vien lēmumi par personas datu apstrādes nolÅ«kiem un lÄ«dzekļiem netiek pieņemti citā pārziņa uzņēmējdarbÄ«bas vietā SavienÄ«bā un ja vien Å¡ai citai uzņēmējdarbÄ«bas vietai nav šādu lēmumu Ä«stenoÅ¡anas pilnvaru – tādā gadÄ«jumā par galveno uzņēmējdarbÄ«bas vietu uzskata to uzņēmējdarbÄ«bas vietu, kurā pieņemti šādi lēmumi; b) attiecÄ«bā uz apstrādātāju, kura uzņēmējdarbÄ«bas vietas atrodas vairāk nekā vienā dalÄ«bvalstÄ« – tā galvenās pārvaldes atraÅ¡anās vieta SavienÄ«bā, vai, ja apstrādātājam nav galvenās pārvaldes SavienÄ«bā, – apstrādātāja uzņēmējdarbÄ«bas vieta SavienÄ«bā, kur notiek galvenās apstrādes darbÄ«bas saistÄ«bā ar apstrādātāja uzņēmējdarbÄ«bas vietas darbÄ«bām, ciktāl uz apstrādātāju attiecas Å¡ajā regulā paredzētie konkrētie pienākumi;
 • “pārstāvis” ir fiziska vai juridiska persona, kura veic uzņēmējdarbÄ«bu SavienÄ«bā un kuru pārzinis vai apstrādātājs ir iecēlis rakstiski saskaņā ar 27. pantu, un kura pārstāv pārzini vai apstrādātāju saistÄ«bā ar to attiecÄ«gajiem pienākumiem, kas paredzēti Å¡ajā regulā;
 • “uzņēmums” ir fiziska vai juridiska persona, kas veic saimniecisku darbÄ«bu, neatkarÄ«gi no tās juridiskā statusa, tostarp partnerÄ«bas vai apvienÄ«bas, kas regulāri veic saimniecisku darbÄ«bu;
 • “uzņēmumu grupa” ir kontrolējoÅ¡ais uzņēmums un tā kontrolētie uzņēmumi;
 • “saistoÅ¡ie uzņēmuma noteikumi” ir personas datu aizsardzÄ«bas vadlÄ«nijas, ko stingri ievēro pārzinis vai apstrādātājs, kas veic uzņēmējdarbÄ«bu dalÄ«bvalsts teritorijā, attiecÄ«bā uz personas datu nosÅ«tÄ«Å¡anu vai vairākkārtēju nosÅ«tÄ«Å¡anu pārzinim vai apstrādātājam vienā vai vairākās trešās valstÄ«s uzņēmumu grupā vai uzņēmējsabiedrÄ«bu grupā, kas iesaistÄ«ta kopÄ«gā saimnieciskā darbÄ«bā;
 • “uzraudzÄ«bas iestāde” ir neatkarÄ«ga publiska iestāde, ko dalÄ«bvalsts izveidojusi, ievērojot51. pantu;
 • “attiecÄ«gā uzraudzÄ«bas iestāde” ir uzraudzÄ«bas iestāde, uz kuru personas datu apstrāde attiecas tāpēc, ka: a) pārzinis vai apstrādātājs veic uzņēmējdarbÄ«bu minētās uzraudzÄ«bas iestādes dalÄ«bvalsts teritorijā; b) apstrāde bÅ«tiski ietekmē vai var bÅ«tiski ietekmēt datu subjektus, kas dzÄ«vo minētās uzraudzÄ«bas iestādes dalÄ«bvalstÄ«; vai c) sÅ«dzÄ«ba ir iesniegta minētajai uzraudzÄ«bas iestādei;
 • “pārrobežu apstrāde” ir vai nu: a) personas datu apstrāde, kas notiek saistÄ«bā ar darbÄ«bām, kuras SavienÄ«bā veic pārziņa vai apstrādātāja uzņēmējdarbÄ«bas vietās vairāk nekā vienā dalÄ«bvalstÄ«, ja pārzinis vai apstrādātājs veic uzņēmējdarbÄ«bu vairāk nekā vienā dalÄ«bvalstÄ«; vai b) personas datu apstrāde, kas notiek saistÄ«bā ar darbÄ«bām, kuras SavienÄ«bā veic pārziņa vai apstrādātāja vienÄ«gajā uzņēmējdarbÄ«bas vietā, bet kas bÅ«tiski ietekmē vai var bÅ«tiski ietekmēt datu subjektus vairāk nekā vienā dalÄ«bvalstÄ«;
 • “bÅ«tisks un motivēts iebildums” ir iebildums lēmuma projektam par to, vai Å¡Ä« regula ir pārkāpta, vai par to, vai iecerētā darbÄ«ba attiecÄ«bā uz pārzini vai apstrādātāju atbilst Å¡ai regulai, skaidri parādot to risku nozÄ«mÄ«gumu, ko lēmuma projekts rada datu subjektu pamattiesÄ«bām un pamatbrÄ«vÄ«bām un attiecÄ«gā gadÄ«jumā – personas datu brÄ«vai apritei SavienÄ«bā;
 • “informācijas sabiedrÄ«bas pakalpojums” ir pakalpojums, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes DirektÄ«vas (ES) 2015/1535 (19) 1. panta 1. punkta b) apakÅ¡punktā;
 • “starptautiska organizācija” ir organizācija un tai pakārtotas struktÅ«ras, kas ir starptautisko publisko tiesÄ«bu subjekti, vai jebkura cita struktÅ«ra, kas ir izveidota ar divu vai vairāku valstu nolÄ«gumu vai uz tā pamata.