24. pants

Pārziņa atbildība

  • Ņemot vērā apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolÅ«kus, kā arÄ« dažādas iespējamÄ«bas un nopietnÄ«bas pakāpes riskus attiecÄ«bā uz fizisku personu tiesÄ«bām un brÄ«vÄ«bām, pārzinis Ä«steno atbilstoÅ¡us tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodroÅ¡inātu un spētu uzskatāmi parādÄ«t, ka apstrāde notiek saskaņā ar Å¡o regulu. Ja nepiecieÅ¡ams, minētos pasākumus pārskata un atjaunina.
  • Ja tas ir samērÄ«gi attiecÄ«bā uz apstrādes darbÄ«bām, 1. punktā minētajos pasākumos ietver to, ka pārzinis Ä«steno atbilstÄ«gu politiku attiecÄ«bā uz datu aizsardzÄ«bu.
  • AtbilstÄ«bu apstiprinātam rÄ«cÄ«bas kodeksam, kā minēts 40. pantā, vai apstiprinātam sertifikācijas mehānismam, kā minēts 42. pantā, var izmantot kā elementu, ar ko apliecina pārziņa pienākumu izpildi.