41. pants

Apstiprināto rīcības kodeksu pārraudzība

 • Neskarot kompetentās uzraudzÄ«bas iestādes uzdevumus un pilnvaras, kas minēti 57. un 58. pantā, rÄ«cÄ«bas kodeksa ievēroÅ¡anas pārraudzÄ«bu saskaņā ar 40. pantu var veikt struktÅ«ra, kura pienācÄ«gi pārzina kodeksa tematiku un kuru minētajam nolÅ«kam ir akreditējusi kompetentā uzraudzÄ«bas iestāde.
 • Šā panta 1. punktā paredzēto struktÅ«ru var akreditēt, lai pārraudzÄ«tu atbilstÄ«bu rÄ«cÄ«bas kodeksam, ja minētā struktÅ«ra:
  • a) kompetentajai uzraudzÄ«bas iestādei ir uzskatāmi parādÄ«jusi, ka darbojas neatkarÄ«gi un pārzina kodeksa tematiku;
  • b) ir izstrādājusi kārtÄ«bu, kas tai ļauj novērtēt, vai attiecÄ«gie pārziņi un apstrādātāji ir tiesÄ«gi piemērot attiecÄ«go kodeksu, un pārraudzÄ«t, kā tie ievēro kodeksa noteikumus, kā arÄ« periodiski pārskatÄ«t kodeksa darbÄ«bu;
  • c) ir izstrādājusi kārtÄ«bu un izveidojusi struktÅ«ras, lai izskatÄ«tu sÅ«dzÄ«bas par attiecÄ«gā kodeksa pārkāpumiem vai to, kā pārzinis vai apstrādātājs ir Ä«stenojis vai Ä«steno kodeksu, un lai nodroÅ¡inātu, ka minētā kārtÄ«ba un struktÅ«ras ir datu subjektiem un sabiedrÄ«bai pārredzamas; un
  • d) ir kompetentajai uzraudzÄ«bas iestādei uzskatāmi parādÄ«jusi, ka tās uzdevumi un pienākumi nerada intereÅ¡u konfliktu.
 • Kompetentā uzraudzÄ«bas iestāde kolēģijai iesniedz projektu par šā panta 1. punktā minētās struktÅ«ras akreditēšanas kritērijiem saskaņā ar 63. pantā minēto konsekvences mehānismu.
 • Neskarot kompetentās uzraudzÄ«bas iestādes uzdevumus un pilnvaras un VIII nodaļā paredzētos noteikumus, šā panta 1. punktā minētā struktÅ«ra, ievērojot atbilstoÅ¡as garantijas, atbilstÄ«gi rÄ«kojas gadÄ«jumos, kad pārzinis vai apstrādātājs izdara attiecÄ«gā kodeksa pārkāpumu, tostarp tā uz laiku vai pavisam izslēdz pārzini vai apstrādātāju no attiecÄ«gā kodeksa. StruktÅ«ra informē kompetento uzraudzÄ«bas iestādi par minētajām darbÄ«bām un to veikÅ¡anas iemesliem.
 • Kompetentā uzraudzÄ«bas iestāde atsauc 1. punktā minētās struktÅ«ras akreditāciju, ja nav izpildÄ«ti vai vairs netiek pildÄ«ti akreditācijas nosacÄ«jumi vai ja struktÅ«ras veiktās darbÄ«bas pārkāpj Å¡o regulu.
 • Å o pantu nepiemēro apstrādei, ko veic publiskas iestādes un struktÅ«ras.