55. pants

Kompetence

  • Katra uzraudz─źbas iest─üde savas dal─źbvalsts teritorij─ü ir kompetenta pild─źt uztic─ôtos uzdevumus un ─źstenot pilnvaras, ko tai pie┼í─Ěir saska┼ć─ü ar ┼ío regulu.
  • Ja apstr─üdi veic publiska iest─üde vai priv─üta strukt┼źra, kas darbojas saska┼ć─ü ar 6.┬ápanta 1.┬ápunkta c) vai e)┬áapak┼ípunktu, par to ir atbild─źga attiec─źg─üs dal─źbvalsts uzraudz─źbas iest─üde. ┼á─üdos gad─źjumos 56.┬ápantu nepiem─ôro.
  • Uzraudz─źbas iest─üdes nav kompetentas uzraudz─źt apstr─üdes darb─źbas, ko veic tiesa, pildot savus uzdevumus.