36. pants

Iepriekšēja apspriešanās

 • Pārzinis pirms apstrādes apspriežas ar uzraudzÄ«bas iestādi, ja novērtējumā par ietekmi uz datu aizsardzÄ«bu saskaņā ar 35. pantu ir norādÄ«ts, ka gadÄ«jumā, ja pārzinis neveiktu pasākumus riska mazināšanai, apstrāde radÄ«tu augstu risku.
 • Ja uzraudzÄ«bas iestāde uzskata, ka 1. punktā minētā plānotā apstrāde pārkāptu Å¡o regulu, jo Ä«paÅ¡i, ja pārzinis nav pietiekami identificējis vai mazinājis risku, uzraudzÄ«bas iestāde laikposmā lÄ«dz astoņām nedēļām no pieprasÄ«juma par apsprieÅ¡anos saņemÅ¡anas sniedz pārzinim un attiecÄ«gā gadÄ«jumā apstrādātajam rakstisku padomu un var izmantot savas 58. pantā minētās pilnvaras. Minēto laikposmu var pagarināt par sešām nedēļām, ņemot vērā plānotās apstrādes sarežģītÄ«bu. UzraudzÄ«bas iestāde informē pārzini un attiecÄ«gā gadÄ«jumā apstrādātāju par jebkādu šādu pagarinājumu viena mēneÅ¡a laikā pēc pieprasÄ«juma par apsprieÅ¡anos saņemÅ¡anas, norādot kavēšanās iemeslus. Minētos laikposmus var apturēt lÄ«dz brÄ«dim, kamēr uzraudzÄ«bas iestāde saņem informāciju, ko tā pieprasÄ«jusi apsprieÅ¡anās nolÅ«kiem.
 • Apspriežoties ar uzraudzÄ«bas iestādi saskaņā ar 1. punktu, pārzinis iesniedz uzraudzÄ«bas iestādei:
  • a) attiecÄ«gā gadÄ«jumā pārziņa, kopÄ«gu pārziņu un apstrādē iesaistÄ«to apstrādātāju attiecÄ«gos pienākumus, jo Ä«paÅ¡i, lai veiktu apstrādi uzņēmumu grupā;
  • b) paredzētās apstrādes nolÅ«kus un lÄ«dzekļus;
  • c) pasākumus un garantijas, lai nodroÅ¡inātu datu subjektu tiesÄ«bu un brÄ«vÄ«bu aizsardzÄ«bu saskaņā ar Å¡o regulu;
  • d) attiecÄ«gā gadÄ«jumā datu aizsardzÄ«bas speciālista kontaktinformāciju;
  • e) 35. pantā paredzēto novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzÄ«bu; un
  • f) jebkādu citu uzraudzÄ«bas iestādes prasÄ«tu informāciju.
 • DalÄ«bvalstis apspriežas ar uzraudzÄ«bas iestādi, kamēr tiek gatavots priekÅ¡likums leÄ£islatÄ«vam pasākumam, ko pieņems valsts parlaments, vai regulatÄ«vs pasākums, kas balstās uz šādu leÄ£islatÄ«vu pasākumu, kurÅ¡ attiecas uz apstrādi.
 • NeatkarÄ«gi no 1. punkta – dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktos var bÅ«t noteikts, ka pārziņiem ir jāapspriežas ar uzraudzÄ«bas iestādi un jāsaņem no tās iepriekšēja atļauja saistÄ«bā ar apstrādi, ko veic pārzinis, lai izpildÄ«tu sabiedrÄ«bas interesēs Ä«stenojamu uzdevumu, tostarp, kad minēto apstrādi veic saistÄ«bā ar sociālo aizsardzÄ«bu un sabiedrÄ«bas veselÄ«bu.