56. pants

Vadošās uzraudzības iestādes kompetence

  • Neskarot 55. pantu, galvenās uzņēmējdarbÄ«bas vietas vai pārziņa vai apstrādātāja darbÄ«bas vietas uzraudzÄ«bas iestāde ir kompetenta rÄ«koties kā vadošā uzraudzÄ«bas iestāde attiecÄ«bā uz minētā pārziņa vai apstrādātāja veiktu pārrobežu apstrādi saskaņā ar 60. pantā paredzēto procedÅ«ru.
  • Atkāpjoties no 1. punkta, ikviena uzraudzÄ«bas iestāde ir kompetenta izskatÄ«t tai iesniegto sÅ«dzÄ«bu vai iespējamu Å¡Ä«s regulas pārkāpumu, ja lietas priekÅ¡mets attiecas vienÄ«gi uz uzņēmējdarbÄ«bas vietu tās dalÄ«bvalstÄ« vai bÅ«tiski ietekmē datu subjektus vienÄ«gi tās dalÄ«bvalstÄ«.
  • Šā panta 2. punktā minētajos gadÄ«jumos uzraudzÄ«bas iestāde nekavējoties par minēto jautājumu informē vadoÅ¡o uzraudzÄ«bas iestādi. TrÄ«s nedēļu laikā pēc informēšanas vadošā uzraudzÄ«bas iestāde nolemj, vai tā izskatÄ«s vai neizskatÄ«s jautājumu saskaņā ar 60. pantā paredzēto procedÅ«ru, ņemot vērā to, vai pārzinis vai apstrādātājs veic uzņēmējdarbÄ«bu tajā dalÄ«bvalstÄ«, kuras uzraudzÄ«bas iestāde sniegusi informāciju.
  • Ja vadošā uzraudzÄ«bas iestāde nolemj izskatÄ«t jautājumu, piemēro 60. pantā paredzēto procedÅ«ru. UzraudzÄ«bas iestāde, kas informēja vadoÅ¡o uzraudzÄ«bas iestādi, vadoÅ¡ajai uzraudzÄ«bas iestādei var iesniegt lēmuma projektu. Vadošā uzraudzÄ«bas iestāde maksimāli ņem vērā minēto projektu, kad tā izstrādā 60. panta 3. punktā minēto lēmuma projektu.
  • Ja vadošā uzraudzÄ«bas iestāde nolemj neizskatÄ«t jautājumu, tā uzraudzÄ«bas iestāde, kas informēja vadoÅ¡o uzraudzÄ«bas iestādi, izskata jautājumu saskaņā ar 61. un 62. pantu.
  • Vadošā uzraudzÄ«bas iestāde ir vienÄ«gais pārziņa vai apstrādātāja partneris saistÄ«bā ar minētā pārziņa vai apstrādātāja veiktu pārrobežu apstrādi.