56 straipsnis

Vadovaujančios priežiūros institucijos kompetencija

  • Nedarant poveikio 55 straipsniui, duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo pagrindinės buveinės arba vienintelės buveinės priežiÅ«ros institucija turi kompetenciją veikti kaip vadovaujanti priežiÅ«ros institucija, kai tas duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas vykdo tarpvalstybinį duomenų tvarkymą, vadovaujantis 60 straipsnyje nustatyta procedÅ«ra.
  • Nukrypstant nuo 1 dalies, kiekviena priežiÅ«ros institucija turi kompetenciją nagrinėti jai pateiktą skundą arba galimą Å¡io reglamento pažeidimą, jeigu dalykas yra susijęs tik su buveine jos valstybėje narėje arba daro didelį poveikį duomenų subjektams tik jos valstybėje narėje.
  • Å io straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais priežiÅ«ros institucija tuo klausimu nedelsdama informuoja vadovaujančią priežiÅ«ros instituciją. Per tris savaites nuo informacijos gavimo vadovaujanti priežiÅ«ros institucija nusprendžia, ar ji nagrinės šį atvejį vadovaudamasi 60 straipsnyje numatyta procedÅ«ra, ar ne, atsižvelgdama į tai, ar ją informavusios priežiÅ«ros institucijos valstybėje narėje yra duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo buveinė.
  • Tuo atveju, jei vadovaujanti priežiÅ«ros institucija nusprendžia atvejį nagrinėti, taikoma 60 straipsnyje numatyta procedÅ«ra. Vadovaujančią priežiÅ«ros instituciją informavusi priežiÅ«ros institucija gali vadovaujančiai priežiÅ«ros institucijai pateikti sprendimo projektą. Rengdama 60 straipsnio 3 dalyje nurodytą sprendimo projektą vadovaujanti priežiÅ«ros institucija kuo labiau atsižvelgia į pirmiau minėtą projektą.
  • Tuo atveju, jei vadovaujanti priežiÅ«ros institucija nusprendžia Å¡io atvejo nenagrinėti, vadovaujančią priežiÅ«ros instituciją informavusi priežiÅ«ros institucija atvejį nagrinėja vadovaudamasi 61 ir 62 straipsniais.
  • Vadovaujanti priežiÅ«ros institucija yra vienintelė institucija, su kuria duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas palaiko ryÅ¡ius, kai jie vykdo tarpvalstybinį duomenų tvarkymą.