58 straipsnis

Įgaliojimai

 • Kiekviena priežiÅ«ros institucija turi visus Å¡iuos tyrimo įgaliojamus:
  • a) nurodyti duomenų valdytojui ir duomenų tvarkytojui ir, kai taikoma, duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo atstovui pateikti visą jos užduotims atlikti reikalingą informaciją;
  • b) atlikti tyrimus, kurie atliekami duomenų apsaugos audito forma;
  • c) atlikti iÅ¡duotų sertifikatų peržiÅ«rą pagal 42 straipsnio 7 dalį;
  • d) praneÅ¡ti duomenų valdytojui arba duomenų tvarkytojui apie įtariamą Å¡io reglamento pažeidimą;
  • e) iÅ¡ duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo gauti leidimą susipažinti su visais asmens duomenimis ir visa informacija, kurie bÅ«tini jos užduotims atlikti;
  • f) laikantis Sąjungos arba valstybės narės proceso teisės, gauti leidimą patekti į visas duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo patalpas, įskaitant prieigą prie visos duomenų tvarkymo įrangos ir priemonių.
 • Kiekviena priežiÅ«ros institucija turi visus Å¡iuos įgaliojimus imtis taisomųjų veiksmų:
  • a) įspėti duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją, kad numatomomis duomenų tvarkymo operacijomis gali bÅ«ti pažeistos Å¡io reglamento nuostatos;
  • b) pareikÅ¡ti papeikimus duomenų valdytojui arba duomenų tvarkytojui, kai duomenų tvarkymo operacijomis buvo pažeistos Å¡io reglamento nuostatos;
  • c) nurodyti duomenų valdytojui arba duomenų tvarkytojui patenkinti duomenų subjekto praÅ¡ymus pasinaudoti savo teisėmis pagal šį reglamentą;
  • d) nurodyti duomenų valdytojui arba duomenų tvarkytojui suderinti duomenų tvarkymo operacijas su Å¡io reglamento nuostatomis, tam tikrais atvejais – nustatytu bÅ«du ir per nustatytą laikotarpį;
  • e) nurodyti duomenų valdytojui praneÅ¡ti duomenų subjektui apie asmens duomenų saugumo pažeidimą;
  • f) nustatyti laikiną arba galutinį duomenų tvarkymo apribojimą, įskaitant tvarkymo draudimą;
  • g) nurodyti iÅ¡taisyti arba iÅ¡trinti asmens duomenis arba apriboti jų tvarkymą pagal 16, 17 ir 18 straipsnius ir praneÅ¡ti apie tokius veiksmus duomenų gavėjams, kuriems asmens duomenys buvo atskleisti, pagal 17 straipsnio 2 dalį ir 19 straipsnį;
  • h) atÅ¡aukti sertifikatą arba nurodyti sertifikavimo įstaigai atÅ¡aukti pagal 42 ir 43 straipsnius iÅ¡duotą sertifikatą, arba nurodyti sertifikavimo įstaigai neiÅ¡duoti sertifikato, jei nevykdomi arba nebevykdomi sertifikavimo reikalavimai;
  • i) skirti administracinę baudą pagal 83 straipsnį, kartu taikydama Å¡ioje dalyje nurodytas priemones arba vietoj jų, atsižvelgiant į kiekvieno konkretaus atvejo aplinkybes;
  • j) nurodyti sustabdyti duomenų srautus duomenų gavėjui trečiojoje valstybėje arba tarptautinei organizacijai.
 • Kiekviena priežiÅ«ros institucija turi visus Å¡iuos leidimo iÅ¡davimo ir patariamuosius įgaliojimus:
  • a) patarti duomenų valdytojui pagal 36 straipsnyje nurodytą iÅ¡ankstinių konsultacijų procedÅ«rą;
  • b) savo iniciatyva arba gavus praÅ¡ymą teikti nuomones nacionaliniam parlamentui, valstybės narės vyriausybei arba, vadovaujantis valstybės narės teise, kitoms institucijoms ir įstaigoms, taip pat visuomenei, visais su asmens duomenų apsauga susijusiais klausimais;
  • c) suteikti leidimą atlikti 36 straipsnio 5 dalyje nurodytą duomenų tvarkymą, jei pagal valstybės narės teisės aktus reikalaujama tokio iÅ¡ankstinio leidimo;
  • d) teikti nuomonę ir tvirtinti elgesio kodeksų projektus pagal 40 straipsnio 5 dalį;
  • e) akredituoti sertifikavimo įstaigas pagal 43 straipsnį;
  • f) iÅ¡duoti sertifikatus ir patvirtinti sertifikavimo kriterijus pagal 42 straipsnio 5 dalį;
  • g) patvirtinti 28 straipsnio 8 dalies ir 46 straipsnio 2 dalies d punkte nurodytas standartines duomenų apsaugos sąlygas;
  • h) duoti leidimą taikyti 46 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytas sutarčių sąlygas;
  • i) duoti leidimą taikyti 46 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytus administracinius susitarimus;
  • j) patvirtinti įmonei privalomas taisykles pagal 47 straipsnį.
 • Naudojimuisi pagal šį straipsnį priežiÅ«ros institucijai suteiktais įgaliojimais taikomos atitinkamos apsaugos priemonės, įskaitant veiksmingą apskundimą teismine tvarka ir tinkamą procesą, kaip nustatyta Sąjungos ir valstybės narės teisėje, laikantis Chartijos.
 • Kiekviena valstybė narė teisės aktais nustato, kad jos priežiÅ«ros institucija turi įgaliojimus atkreipti teisminių institucijų dėmesį į Å¡io reglamento pažeidimus ir tam tikrais atvejais pradėti teismo procesą arba kitaip dalyvauti teismo procese siekiant užtikrinti Å¡io reglamento nuostatų vykdymą.
 • Kiekviena valstybė narė teisės aktais gali nustatyti, kad jos priežiÅ«ros institucija be 1, 2 ir 3 dalyse nurodytų įgaliojimų turi papildomų įgaliojimų. Naudojimasis tais įgaliojimais neturi pakenkti veiksmingam VII skyriaus veikimui.