Artikolu 58

Setg─žat

 • Kull awtorit├á supervi┼╝orja g─žandu jkollha s-setg─žat kollha investigattivi li ─íejjin:
  • (a) li tordna lill-kontrollur u l-pro─őessur, u, fejn applikabbli, lir-rappre┼╝entant tal-kontrollur jew tal-pro─őessur biex jipprovdu kwalunkwe informazzjoni li tirrikjedi g─žat-twettiq tal-kompiti tag─žha;
  • (b) li twettaq investigazzjonijiet fil-forma ta’ awditi tal-protezzjoni tad-data;
  • (c) li twettaq rie┼╝ami ta’ ─őertifikazzjonijiet ma─žru─ía skont l-Artikolu 42(7);
  • (d) li tinnotifika lill-kontrollur jew il-pro─őessur dwar ksur allegat ta’ dan ir-Regolament;
  • (e) li tikseb, mill-kontrollur u l-pro─őessur, a─ő─őess g─žad-data personali kollha u g─žall-informazzjoni kollha me─žtie─ía g─žat-twettiq tal-kompiti tag─žha;
  • (f) li tikseb a─ő─őess g─žal kwalunkwe bini tal-kontrollur u l-pro─őessur, inklu┼╝ g─žal kwalunkwe tag─žmir u mezz g─žall-ippro─őessar tad-data, f’konformit├á mal-li─íi pro─őedurali tal-Unjoni jew il-li─íi pro─őedurali tal-Istat Membru.
 • Kull awtorit├á supervi┼╝orja g─žandu jkollha s-setg─žat kollha korrettivi li ─íejjin:
  • (a) li to─žro─í twissijiet lil kontrollur jew pro─őessur li l-operazzjonijiet ta’ ppro─őessar ma─žsuba x’aktarx jiksru dispo┼╝izzjonijiet ta’ dan ir-Regolament;
  • (b) li ─ő─őanfar kontrollur jew pro─őessur fejn l-operazzjonijiet ta’ ppro─őessar ikunu kisru dispo┼╝izzjonijiet ta’ dan ir-Regolament;
  • (c) li tordna lill-kontrollur jew il-pro─őessur jikkonforma mat-talbiet tas-su─í─íett tad-data li je┼╝er─őita d-drittijiet tieg─žu skont dan ir-Regolament;
  • (d) li tordna lill-kontrollur jew il-pro─őessur jag─žmel operazzjonijiet ta’ ppro─őessar konformi mad-dispo┼╝izzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, fejn xieraq, b’mod spe─őifiku u f’perijodu ta’ ┼╝mien spe─őifiku;
  • (e) li tordna lill-kontrollur jikkomunika ksur ta’ data personali lis-su─í─íett tad-data;
  • (f) li timponi limitazzjoni temporanja jew definittiva inklu┼╝a projbizzjoni fuq l-ippro─őessar;
  • (g) li tordna r-rettifika jew it-t─žassir ta’ data personali jew ir-restrizzjoni tal-ippro─őessar skont l-Artikoli 16, 17 u 18 u n-notifika ta’ tali azzjonijiet lir-ri─őevituri li lilhom tkun ─íiet ┼╝velata d-data personali skont l-Artikolu 17(2) u l-Artikolu┬á19;
  • (h) li tirtira ─őertifikazzjoni jew li tordna lill-korp ta─ő-─őertifikazzjoni biex jirtira ─őertifikazzjoni ma─žru─ía skont l-Artikolu┬á42 u 43, jew li tordna lill-korp ta─ő-─őertifikazzjoni biex ma jo─žro─íx ─őertifikazzjoni jekk ma jkunux jew ma jibqg─žux sodisfatti r-rekwi┼╝iti g─ža─ő-─őertifikazzjoni;
  • (i) li timponi multa amministrattiva skont l-Artikolu 83, flimkien ma’, jew minflok il-mi┼╝uri msemmija f’dan il-paragrafu, skont i─ő-─őirkostanzi ta’ kull ka┼╝ individwali;
  • (j) li tordna s-sospensjoni ta’ flussi ta’ data lejn ri─őevitur f’pajji┼╝ terz jew lejn organizzazzjoni internazzjonali.
 • Kull awtorit├á supervi┼╝orja g─žandu jkollha s-setg─žat kollha konsultattivi u ta’ awtorizzazzjoni li ─íejjin:
  • (a) li tag─žti parir lill-kontrollur f’konformit├á mal-pro─őedura ta’ konsultazzjoni minn qabel imsemmija fl-Artikolu 36;
  • (b) li tag─žti, fuq l-inizjattiva tag─žha stess jew fuq talba, opinjonijiet lill-parlament nazzjonali, il-gvern tal-Istat Membru jew, f’konformit├á mal-li─íi tal-Istat Membru, lil istituzzjonijiet u korpi o─žra kif ukoll lill-pubbliku dwar kwalunkwe kwistjoni marbuta mal-protezzjoni tad-data personali;
  • (c) li tawtorizza l-ippro─őessar imsemmi fl-Artikolu 36(5), jekk il-li─íi tal-Istat Membru te─žtie─í tali awtorizzazzjoni minn qabel;
  • (d) li to─žro─í opinjoni u tapprova abbozzi ta’ kodi─őijiet ta’ kondotta skont l-Artikolu┬á40(5);
  • (e) li takkredita korpi ta’ ─őertifikazzjoni skont l-Artikolu┬á43;
  • (f) li to─žro─í ─őertifikazzjonijiet u tapprova kriterji ta’ ─őertifikazzjoni f’konformit├á mal-Artikolu 42(5);
  • (g) li tadotta l-klaw┼╝oli standard ta’ protezzjoni tad-data msemmija fl-Artikolu 28(8) u fil-punt (d) tal-Artikolu 46(2);
  • (h) li tawtorizza l-klaw┼╝oli kuntrattwali msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 46(3);
  • (i) li tawtorizza l-arran─íamenti amministrattivi msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 46(3);
  • (j) li tapprova regoli korporattivi vinkolanti skont l-Artikolu 47.
 • L-e┼╝er─őizzju tas-setg─žat ikkonferiti lill-awtorit├á supervi┼╝orja skont dan l-Artikolu g─žandu jkun so─í─íett g─žal salvagwardji xierqa, inklu┼╝i r-rimedju ─íudizzjarju effettiv u l-pro─őess ─íust, stabbiliti fil-li─íi tal-Unjoni u l-li─íijiet tal-Istati Membri f’konformit├á mal-Karta.
 • Kull Stat Membru g─žandu jipprevedi bil-li─íi li l-awtorit├á supervi┼╝orja tieg─žu g─žandu jkollha s-setg─ža li ti─íbed l-attenzjoni tal-awtoritajiet ─íudizzjarji g─žal ksur ta’ dan ir-Regolament u, fejn xieraq, tibda jew timpenja ru─žha b’mod ie─žor fi pro─őedimenti legali, sabiex tinforza d-dispo┼╝izzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.
 • Kull Stat Membru jista’ jipprevedi bil-li─íi li l-awtorit├á supervi┼╝orja tieg─žu g─žandu jkollha setg─žat addizzjonali minbarra dawk imsemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3. L-e┼╝er─őizzju ta’ dawk is-setg─žat ma g─žandux jostakola l-operazzjoni effettiva tal-Kapitolu VII.