Artikolu 21

Dritt ta’ o─í─íezzjoni

  • Is-su─í─íett tad-data g─žandu d-dritt li jo─í─íezzjona, g─žal ra─íunijiet relatati mas-sitwazzjoni partikolari tieg─žu, fi kwalunkwe mument g─žall-ippro─őessar ta’ data personali li tikkon─őerna lilu li hija bba┼╝ata fuq il-punt (e) jew (f) tal-Artikolu┬á6(1), inklu┼╝ it-tfassil ta’ profili abba┼╝i ta’ dawk id-dispo┼╝izzjonijiet. Il-kontrollur ma g─žandux jibqa’ jippro─őessa d-data personali sakemm il-kontrollur ma jag─žtix ra─íunijiet le─íittimi konvin─őenti g─žall-ippro─őessar li jeg─žlbu l-interessi, id-drittijiet u l-libertajiet tas-su─í─íett tad-data jew g─žall-istabbiliment, l-e┼╝er─őizzju jew id-difi┼╝a ta’ talbiet legali.
  • Fejn ti─íi ppro─őessata data personali g─žal g─žanijiet diretti ta’ kummer─őjalizzazzjoni, is-su─í─íett tad-data g─žandu d-dritt li jo─í─íezzjona fi kwalunkwe mument g─žall-ippro─őessar tad-data personali li tikkon─őernah g─žal tali kummer─őjalizzazzjoni, li tinkludi t-tfassil tal-profili sa fejn huwa marbut ma’ tali kummer─őjalizzazzjoni diretta.
  • Fejn is-su─í─íett tad-data jo─í─íezzjona g─žall-ippro─őessar g─žal g─žanijiet ta’ kummer─őjalizzazzjoni diretta, id-data personali ma g─žandhiex tibqa’ ti─íi ppro─őessata g─žal tali g─žanijiet.
  • Mhux aktar tard mill-mument tal-ewwel komunikazzjoni mas-su─í─íett tad-data, id-dritt imsemmi fil-paragrafi 1 u 2 g─žandu jin─íieb g─žall-attenzjoni tas-su─í─íett tad-data b’mod espli─őitu u g─žandu ji─íi ppre┼╝entat b’mod ─őar u separatament minn kwalunkwe informazzjoni o─žra.
  • Fil-kuntest tal-u┼╝u ta’ servizzi tas-so─őjet├á tal-informazzjoni, u minkejja d-Direttiva 2002/58/KE, is-su─í─íett tad-data jista’ je┼╝er─őita d-dritt tieg─žu li jo─í─íezzjona b’mezzi awtomatizzati bl-u┼╝u ta’ spe─őifikazzjonijiet tekni─ői.
  • Fejn ti─íi ppro─őessata data personali g─žal finijiet ta’ ri─őerka xjentifika jew storika jew g─žal finijiet ta’ statistika skont l-Artikolu 89(1), is-su─í─íett tad-data, g─žal ra─íunijiet marbutin mas-sitwazzjoni partikolari tieg─žu, g─žandu d-dritt li jo─í─íezzjona g─žall-ippro─őessar tad-data personali li tikkon─őernah, sakemm l-ippro─őessar ma jkunx ne─őessarju g─žall-prestazzjoni ta’ kompitu mwettaq g─žal ra─íunijiet ta’ interess pubbliku.