21. pants

Tiesības iebilst

  • Datu subjektam, balstoties uz iemesliem saistÄ«bā ar viņa Ä«paÅ¡o situāciju, ir tiesÄ«bas jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz 6. panta 1. punkta e) vai f) apakÅ¡punktu, tostarp profilēšanu, kas pamatojas uz minētajiem noteikumiem. Pārzinis personas datus vairs neapstrādā, izņemot, ja pārzinis norāda uz pārliecinoÅ¡iem leÄ£itÄ«miem apstrādes iemesliem, kas ir svarÄ«gāki par datu subjekta interesēm, tiesÄ«bām un brÄ«vÄ«bām, vai lai celtu, Ä«stenotu vai aizstāvētu likumÄ«gas prasÄ«bas.
  • Ja personas datus apstrādā tiešās tirgvedÄ«bas nolÅ«kos, datu subjektam ir tiesÄ«bas jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi šādas tirgvedÄ«bas vajadzÄ«bām, kas ietver profilēšanu, ciktāl tā ir saistÄ«ta ar šādu tieÅ¡o tirgvedÄ«bu.
  • Ja datu subjekts iebilst pret apstrādi tiešās tirgvedÄ«bas vajadzÄ«bām, personas datus šādā nolÅ«kā vairs neapstrādā.
  • Vēlākais tad, kad ar datu subjektu notiek pirmā saziņa, datu subjektu nepārprotami informē par 1. un 2. punktā minētajām tiesÄ«bām, un to dara tā, lai Å¡Ä« informācija bÅ«tu skaidra un lai to varētu atÅ¡Ä·irt no jebkuras citas informācijas.
  • SaistÄ«bā ar informācijas sabiedrÄ«bas pakalpojumu izmantoÅ¡anu un neatkarÄ«gi no DirektÄ«vas 2002/58/EK datu subjekts savas tiesÄ«bas iebilst var Ä«stenot ar automatizētiem lÄ«dzekļiem, izmantojot tehniskās specifikācijas.
  • Ja personas datus apstrādā zinātniskās vai vēstures pētniecÄ«bas nolÅ«kos vai statistikas nolÅ«kos, ievērojot 89. panta 1. punktu, datu subjektam, pamatojoties uz savu Ä«paÅ¡o situāciju, ir tiesÄ«bas iebilst pret savu personas datu apstrādi, izņemot, ja apstrāde ir vajadzÄ«ga, lai izpildÄ«tu uzdevumu, ko veic sabiedrÄ«bas interesēs.