2. pants

Materi─ül─ü darb─źbas joma

 • ┼áo regulu piem─ôro personas datu apstr─üdei, kas piln─źb─ü vai da─╝─ôji veikta ar automatiz─ôtiem l─źdzek─╝iem, un t─üdu personas datu apstr─üdei, kuri veido da─╝u no kartot─ôkas vai ir paredz─ôti, lai veidotu da─╝u no kartot─ôkas, ja apstr─üdi neveic ar automatiz─ôtiem l─źdzek─╝iem.
 • ┼áo regulu nepiem─ôro personas datu apstr─üdei:
  • a) t─üdas darb─źbas gait─ü, kas neietilpst Savien─źbas ties─źbu aktu darb─źbas jom─ü;
  • b) ko ─źsteno dal─źbvalstis, veicot darb─źbas, kas ir LES V┬ásada─╝as 2.┬ánoda─╝as darb─źbas jom─ü;
  • c) ko veic fiziska persona tikai personiska vai m─üjsaimnieciska pas─ükuma gait─ü;
  • d) ko veic kompetentas iest─üdes, lai nov─ôrstu, izmekl─ôtu, atkl─ütu noziedz─źgus nodar─źjumus vai sauktu pie atbild─źbas par tiem, vai izpild─źtu krimin─ülsodus, tostarp lai pasarg─ütu no draudiem sabiedriskajai dro┼í─źbai un tos nov─ôrstu.
 • Personas datu apstr─üdei Savien─źbas iest─üd─ôs, strukt┼źr─üs, birojos un a─úent┼źr─üs piem─ôro Regulu (EK) Nr.┬á45/2001. Regulu (EK) Nr.┬á45/2001 un citus Savien─źbas ties─źbu aktus, ko piem─ôro ┼í─üdai personas datu apstr─üdei, piel─ügo ┼í─źs regulas principiem un noteikumiem saska┼ć─ü ar 98.┬ápantu.
 • ┼á─ź regula neskar Direkt─źvas┬á2000/31/EK piem─ôro┼íanu, jo ─źpa┼íi attiec─źb─ü uz min─ôt─üs direkt─źvas 12.ÔÇô15.┬ápanta noteikumiem par starpnieku pakalpojumu sniedz─ôju saist─źb─üm.