Članak 2.

Glavno područje primjene

 • Ova se Uredba primjenjuje na obradu osobnih podataka koja se u cijelosti obavlja automatizirano te na neautomatiziranu obradu osobnih podataka koji čine dio sustava pohrane ili su namijenjeni biti dio sustava pohrane.
 • Ova se Uredba ne odnosi na obradu osobnih podataka:
  • (a) tijekom djelatnosti koja nije obuhvaćena opsegom prava Unije;
  • (b) koju obavljaju države članice kada obavljaju aktivnosti koje su obuhvaćene područjem primjene glave V. poglavlja 2. UEU-a;
  • (c) koju provodi fizička osoba tijekom isključivo osobnih ili kućnih aktivnosti;
  • (d) koju obavljaju nadležna tijela u svrhu sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihova sprečavanja.
 • Na obradu osobnih podataka koju obavljaju institucije, tijela, uredi i agencije Unije primjenjuje se Uredba (EZ) br. 45/2001. Uredba (EZ) br. 45/2001 i drugi pravni akti Unije primjenjivi na takvu obradu osobnih podataka moraju se prilagoditi načelima i pravilima ove Uredbe u skladu s člankom 98.
 • Ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje primjena Direktive 2000/31/EZ, osobito pravilâ o odgovornosti posrednih davatelja usluga iz članaka od 12. do 15. te direktive.