Članak 23.

Ograničenja

 • Na temelju prava Unije ili prava države članice kojem podliježu voditelj obrade podataka ili izvršitelj obrade zakonskom mjerom može se ograničiti opseg obveza i prava iz članaka od 12. do 22. i članka 34. te članka 5. ako te odredbe odgovaraju pravima i obvezama predviđenima u člancima od 12. do 22., ako se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda te ono predstavlja nužnu i razmjernu mjeru u demokratskom društvu za zaštitu:
  • (a) nacionalne sigurnosti;
  • (b) obrane;
  • (c) javne sigurnosti;
  • (d) sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenopravnih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihovo sprečavanje;
  • (e) drugih važnih ciljeva od općeg javnog interesa Unije ili države članice, osobito važnog gospodarskog ili financijskog interesa Unije ili države članice, što uključuje monetarna, proračunska i porezna pitanja, javno zdravstvo i socijalnu sigurnost;
  • (f) zaštite neovisnosti pravosuđa i sudskih postupaka;
  • (g) sprečavanja, istrage, otkrivanja i progona kršenja etike za regulirane struke;
  • (h) funkcije praćenja, inspekcije ili regulatorne funkcije koja je, barem povremeno, povezana s izvršavanjem službene ovlasti u slučajevima iz točaka od (a) do (e) i točke (g);
  • (i) zaštite ispitanika ili prava i sloboda drugih;
  • (j) ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima.
 • Osobito, svaka zakonodavna mjera iz stavka 1. sadrži posebne odredbe, prema potrebi, najmanje o:
  • (a) svrhama obrade ili kategorijama obrade,
  • (b) kategorijama osobnih podataka,
  • (c) opsegu uvedenih ograničenja,
  • (d) zaštitnim mjerama za sprečavanje zlouporabe ili nezakonitog pristupa ili prijenosa;
  • (e) specifikaciji voditelja obrade ili kategorija voditeljâ obrade,
  • (f) razdoblju pohrane i zaštitnim mjerama koje se mogu primijeniti uzimajući u obzir prirodu, opseg i svrhe obrade ili kategorije obrade;
  • (g) rizicima za prava i slobode ispitanika; i
  • (h) pravu ispitanika da budu obaviješteni o ograničenju, osim ako može biti štetno za svrhu tog ograničenja.