─îlanak 6.

Zakonitost obrade

 • Obrada je zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljede─çega:
  • (a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili vi┼íe posebnih svrha;
  • (b) obrada je nu┼żna za izvr┼íavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;
  • (c) obrada je nu┼żna radi po┼ítovanja pravnih obveza voditelja obrade;
  • (d) obrada je nu┼żna kako bi se za┼ítitili klju─Źni interesi ispitanika ili druge fizi─Źke osobe;
  • (e) obrada je nu┼żna za izvr┼íavanje zada─çe od javnog interesa ili pri izvr┼íavanju slu┼żbene ovlasti voditelja obrade;
  • (f) obrada je nu┼żna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili tre─çe strane, osim kada su od tih interesa ja─Źi interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju za┼ítitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.
   To─Źka (f) prvog podstavka ne odnosi se na obradu koju provode tijela javne vlasti pri izvr┼íavanju svojih zada─ça.
 • Dr┼żave ─Źlanice mogu zadr┼żati ili uvesti posebne odredbe kako bi se primjena pravila ove Uredbe s obzirom na obradu prilagodila radi uskla─Ĺivanja sa stavkom┬á1. to─Źkama┬á(c) i (e) tako da se preciznije odrede posebni uvjeti za obradu te druge mjere za osiguravanje zakonite i po┼ítene obrade, me─Ĺu ostalim za druge posebne situacije obrade kako je predvi─Ĺeno u poglavlju┬áIX.
 • Pravna osnova za obradu iz stavka 1. to─Źaka (c) i (e) utvr─Ĺuje se u:
  • (a) pravu Unije; ili
  • (b) pravu dr┼żave ─Źlanice kojem voditelj obrade podlije┼że.
   Svrha obrade odre─Ĺuje se tom pravnom osnovom ili, u pogledu obrade iz stavka┬á1. to─Źke┬á(e), mora biti nu┼żna za izvr┼íavanje zada─çe od javnog interesa ili izvr┼íavanje slu┼żbene ovlasti voditelja obrade. Ta pravna osnova mo┼że sadr┼żavati posebne odredbe kako bi se prilagodila primjena pravila ove Uredbe, me─Ĺu ostalim op─çe uvjete kojima se ure─Ĺuje zakonitost obrade od strane voditelja obrade, vrste podataka koji su predmet obrade, doti─Źne ispitanike, subjekte kojima se osobni podaci mogu otkriti i svrhe u koje se podaci mogu otkriti, ograni─Źavanje svrhe, razdoblje pohrane te aktivnosti obrade i postupke obrade, uklju─Źuju─çi mjere za osiguravanje zakonite i po┼ítene obrade, kao i za druge posebne situacije obrade kako je navedeno u poglavlju┬áIX. Pravom Unije ili pravom dr┼żave ─Źlanice mora se ostvariti cilj od javnog interesa te ono mora biti razmjerno zakonitom cilju koji se ┼żeli posti─çi.
 • Ako se obrada u svrhu koja je razli─Źita od svrhe u koju su podaci prikupljeni ne temelji na privoli ispitanika ili na pravu Unije ili pravu dr┼żave ─Źlanice koje predstavlja nu┼żnu i razmjernu mjeru u demokratskom dru┼ítvu za za┼ítitu ciljeva iz ─Źlanka┬á23. stavka┬á1., voditelj obrade, s ciljem utvr─Ĺivanja je li obrada u drugu svrhu u skladu sa svrhom u koju su osobni podaci prvotno prikupljeni, uzima u obzir, me─Ĺu ostalim:
  • (a) svaku vezu izme─Ĺu svrha prikupljanja osobnih podataka i svrha namjeravanog nastavka obrade;
  • (b) kontekst u kojem su prikupljeni osobni podaci, posebno u pogledu odnosa izme─Ĺu ispitanik├ó i voditelja obrade;
  • (c) prirodu osobnih podataka, osobito ─Źinjenicu obra─Ĺuju li se posebne kategorije osobnih podataka u skladu s ─Źlankom┬á9. ili osobni podaci koji se odnose na kaznene osude i ka┼żnjiva djela u skladu s ─Źlankom┬á10.;
  • (d) mogu─çe posljedice namjeravanog nastavka obrade za ispitanike;
  • (e) postojanje odgovaraju─çih za┼ítitnih mjera, koje mogu uklju─Źivati enkripciju ili pseudonimizaciju.