Artikel 6

Laglig behandling av personuppgifter

 • Behandling Ă€r endast laglig om och i den mĂ„n som Ă„tminstone ett av följande villkor Ă€r uppfyllt:
  • a) Den registrerade har lĂ€mnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika Ă€ndamĂ„l.
  • b) Behandlingen Ă€r nödvĂ€ndig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade Ă€r part eller för att vidta Ă„tgĂ€rder pĂ„ begĂ€ran av den registrerade innan ett sĂ„dant avtal ingĂ„s.
  • c) Behandlingen Ă€r nödvĂ€ndig för att fullgöra en rĂ€ttslig förpliktelse som Ă„vilar den personuppgiftsansvarige.
  • d) Behandlingen Ă€r nödvĂ€ndig för att skydda intressen som Ă€r av grundlĂ€ggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.
  • e) Behandlingen Ă€r nödvĂ€ndig för att utföra en uppgift av allmĂ€nt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
  • f) Behandlingen Ă€r nödvĂ€ndig för Ă€ndamĂ„l som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berĂ€ttigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundlĂ€ggande rĂ€ttigheter och friheter vĂ€ger tyngre och krĂ€ver skydd av personuppgifter, sĂ€rskilt nĂ€r den registrerade Ă€r ett barn.
   Led f i första stycket ska inte gÀlla för behandling som utförs av offentliga myndigheter nÀr de fullgör sina uppgifter.
 • Medlemsstaterna fĂ„r behĂ„lla eller införa mer specifika bestĂ€mmelser för att anpassa tillĂ€mpningen av bestĂ€mmelserna i denna förordning med hĂ€nsyn till behandling för att efterleva punkt 1 c och e genom att nĂ€rmare faststĂ€lla specifika krav för uppgiftsbehandlingen och andra Ă„tgĂ€rder för att sĂ€kerstĂ€lla en laglig och rĂ€ttvis behandling, inbegripet för andra specifika situationer dĂ„ uppgifter behandlas i enlighet med kapitel IX.
 • Den grund för behandlingen som avses i punkt 1 c och e ska faststĂ€llas i enlighet med
  • a) unionsrĂ€tten, eller
  • b) en medlemsstats nationella rĂ€tt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
   Syftet med behandlingen ska faststÀllas i den rÀttsliga grunden eller, i frÄga om behandling enligt punkt 1 e, ska vara nödvÀndigt för att utföra en uppgift av allmÀnt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Den rÀttsliga grunden kan innehÄlla sÀrskilda bestÀmmelser för att anpassa tillÀmpningen av bestÀmmelserna i denna förordning, bland annat: de allmÀnna villkor som ska gÀlla för den personuppgiftsansvariges behandling, vilken typ av uppgifter som ska behandlas, vilka registrerade som berörs, de enheter till vilka personuppgifterna fÄr lÀmnas ut och för vilka ÀndamÄl, ÀndamÄlsbegrÀnsningar, lagringstid samt typer av behandling och förfaranden för behandling, inbegripet ÄtgÀrder för att tillförsÀkra en laglig och rÀttvis behandling, dÀribland för behandling i andra sÀrskilda situationer enligt kapitel IX. UnionsrÀtten eller medlemsstaternas nationella rÀtt ska uppfylla ett mÄl av allmÀnt intresse och vara proportionell mot det legitima mÄl som efterstrÀvas.
 • Om en behandling för andra Ă€ndamĂ„l Ă€n det Ă€ndamĂ„l för vilket personuppgifterna samlades in inte grundar sig pĂ„ den registrerades samtycke eller pĂ„ unionsrĂ€tten eller medlemsstaternas nationella rĂ€tt som utgör en nödvĂ€ndig och proportionell Ă„tgĂ€rd i ett demokratiskt samhĂ€lle för att skydda de mĂ„l som avses i artikel 23.1, ska den personuppgiftsansvarige för att faststĂ€lla huruvida behandling för andra Ă€ndamĂ„l Ă€r förenlig med det Ă€ndamĂ„l för vilket personuppgifterna ursprungligen samlades in bland annat beakta följande:
  • a) Kopplingar mellan de Ă€ndamĂ„l för vilka personuppgifterna har samlats in och Ă€ndamĂ„len med den avsedda ytterligare behandlingen.
  • b) Det sammanhang inom vilket personuppgifterna har samlats in, sĂ€rskilt förhĂ„llandet mellan de registrerade och den personuppgiftsansvarige.
  • c) Personuppgifternas art, sĂ€rskilt huruvida sĂ€rskilda kategorier av personuppgifter behandlas i enlighet med artikel 9 eller huruvida personuppgifter om fĂ€llande domar i brottmĂ„l och övertrĂ€delser behandlas i enlighet med artikel 10.
  • d) Eventuella konsekvenser för registrerade av den planerade fortsatta behandlingen.
  • e) Förekomsten av lĂ€mpliga skyddsĂ„tgĂ€rder, vilket kan inbegripa kryptering eller pseudonymisering.