Artikel 66

Skyndsamt förfarande

  • Under exceptionella omstĂ€ndigheter fĂ„r en berörd tillsynsmyndighet med avvikelse frĂ„n den mekanism för enhetlighet som avses i artiklarna 63, 64 och 65 eller det förfarande som avses i artikel 60 omedelbart vidta provisoriska Ă„tgĂ€rder avsedda att ha rĂ€ttsverkan pĂ„ det egna territoriet och med förutbestĂ€md varaktighet som inte överskrider tre mĂ„nader, om den anser att det finns ett brĂ„dskande behov av att agera för att skydda registrerades rĂ€ttigheter och friheter. Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmĂ„l underrĂ€tta de andra berörda tillsynsmyndigheterna, styrelsen och kommissionen om dessa Ă„tgĂ€rder och om skĂ€len till att de vidtas.
  • Om en tillsynsmyndighet har vidtagit en Ă„tgĂ€rd enligt punkt 1 och anser att definitiva Ă„tgĂ€rder skyndsamt mĂ„ste antas, fĂ„r den begĂ€ra ett brĂ„dskande yttrande eller ett brĂ„dskande bindande beslut frĂ„n styrelsen; den ska dĂ„ motivera varför den begĂ€r ett sĂ„dant yttrande eller beslut.
  • Om en behörig tillsynsmyndighet inte har vidtagit nĂ„gon lĂ€mplig Ă„tgĂ€rd i en situation som krĂ€ver skyndsam handling för att skydda registrerades rĂ€ttigheter och friheter, fĂ„r vilken tillsynsmyndighet som helst begĂ€ra ett brĂ„dskande yttrande eller, i tillĂ€mpliga fall, ett brĂ„dskande bindande beslut frĂ„n styrelsen, varvid den ska motivera varför den begĂ€r ett sĂ„dant yttrande eller beslut och varför Ă„tgĂ€rden mĂ„ste vidtas skyndsamt.
  • Genom undantag frĂ„n artiklarna 64.3 och 65.2 ska ett brĂ„dskande yttrande eller ett brĂ„dskande beslut enligt punkterna 2 och 3 i den hĂ€r artikeln antas inom tvĂ„ veckor med enkel majoritet av styrelsens ledamöter.