Artikel 70

Styrelsens uppgifter

 • Styrelsen ska se till att denna förordning tillĂ€mpas enhetligt. För detta Ă€ndamĂ„l ska styrelsen, pĂ„ eget initiativ eller i förekommande fall pĂ„ begĂ€ran av kommissionen, i synnerhet
  • a) övervaka och sĂ€kerstĂ€lla korrekt tillĂ€mpning av denna förordning i de fall som avses i artiklarna 64 och 65 utan att det pĂ„verkar de nationella tillsynsmyndigheternas uppgifter,
  • b) ge kommissionen rĂ„d i alla frĂ„gor som gĂ€ller skydd av personuppgifter inom unionen, inklusive om eventuella förslag till Ă€ndring av denna förordning,
  • c) ge kommissionen rĂ„d om format och förfaranden för informationsutbyte mellan personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbitrĂ€den och tillsynsmyndigheter för bindande företagsbestĂ€mmelser,
  • d) utfĂ€rda riktlinjer, rekommendationer och bĂ€sta praxis betrĂ€ffande förfaranden för att radera lĂ€nkar, kopior eller reproduktioner av personuppgifter frĂ„n allmĂ€nt tillgĂ€ngliga kommunikationstjĂ€nster enligt artikel 17.2,
  • e) pĂ„ eget initiativ eller pĂ„ begĂ€ran av en av sina ledamöter eller av kommissionen behandla frĂ„gor om tillĂ€mpningen av denna förordning och utfĂ€rda riktlinjer, rekommendationer och bĂ€sta praxis i syfte att frĂ€mja en enhetlig tillĂ€mpning av denna förordning,
  • f) utfĂ€rda riktlinjer, rekommendationer och bĂ€sta praxis i enlighet med led e i denna punkt för att nĂ€rmare ange kriterierna och villkoren för profileringsbaserade beslut enligt artikel 22.2,
  • g) utfĂ€rda riktlinjer, rekommendationer och bĂ€sta praxis i enlighet med led e i denna punkt för att konstatera sĂ„dana personuppgiftsincidenter och faststĂ€lla sĂ„dant onödigt dröjsmĂ„l som avses i artikel 33.1 och 33.2 och för de sĂ€rskilda omstĂ€ndigheter under vilka en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbitrĂ€de Ă€r skyldig att anmĂ€la personuppgiftsincidenten,
  • h) utfĂ€rda riktlinjer, rekommendationer och bĂ€sta praxis i enlighet med led e i denna punkt angĂ„ende de omstĂ€ndigheter under vilka en personuppgiftsincident sannolikt kommer att leda till hög risk för rĂ€ttigheterna och friheterna för de fysiska personer som avses i artikel 34.1,
  • i) utfĂ€rda riktlinjer, rekommendationer och bĂ€sta praxis i enlighet med led e i denna punkt för att nĂ€rmare ange kriterierna och kraven för överföringar av personuppgifter pĂ„ grundval av bindande företagsbestĂ€mmelser som personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbitrĂ€den följer samt ytterligare nödvĂ€ndiga krav för att sĂ€kerstĂ€lla skyddet för personuppgifter för berörda registrerade enligt artikel 47,
  • j) utfĂ€rda riktlinjer, rekommendationer och bĂ€sta praxis i enlighet med led e i denna punkt för att nĂ€rmare ange kriterierna och villkoren för överföring av personuppgifter pĂ„ grundval av artikel 49.1,
  • k) utforma riktlinjer för tillsynsmyndigheterna i frĂ„ga om tillĂ€mpningen av de Ă„tgĂ€rder som avses i artikel 58.1, 58.2 och 58.3 och faststĂ€llandet av administrativa sanktionsavgifter i enlighet med artikel 83,
  • l) se över den praktiska tillĂ€mpningen av de riktlinjer och rekommendationer samt den bĂ€sta praxis som avses i leden e och f,
  • m) utfĂ€rda riktlinjer, rekommendationer och bĂ€sta praxis i enlighet med led e i denna punkt för att faststĂ€lla gemensamma förfaranden för fysiska personers rapportering av övertrĂ€delser av denna förordning enligt artikel 54.2,
  • n) frĂ€mja utarbetandet av uppförandekoder och införandet av certifieringsmekanismer för dataskydd och sigill och mĂ€rkningar för dataskydd i enlighet med artiklarna 40 och 42,
  • o) ackreditera certifieringsorgan och utföra sin periodiska översyn i enlighet med artikel 43 och föra ett offentligt register över ackrediterade organ i enlighet med artikel 43.6 och över de ackrediterade personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbitrĂ€dena som Ă€r etablerade i tredjelĂ€nder i enlighet med artikel 42.7,
  • p) nĂ€rmare ange de krav som avses i artikel 43.3 i syfte att ackreditera certifieringsorgan enligt artikel 42,
  • q) avge ett yttrande till kommissionen om de certifieringskrav som avses i artikel 43.8,
  • r) avge ett yttrande till kommissionen om de symboler som avses i artikel 12.7,
  • s) avge ett yttrande till kommissionen för bedömningen av adekvat skyddsnivĂ„ i ett tredjeland eller en internationell organisation, inklusive för bedömningen av huruvida ett tredjeland, ett territorium eller en eller flera specificerade sektorer inom det tredjelandet, eller en internationell organisation inte lĂ€ngre sĂ€kerstĂ€ller en adekvat skyddsnivĂ„; i detta syfte ska kommissionen lĂ€mna all nödvĂ€ndig dokumentation till styrelsen, inklusive korrespondens med regeringen i tredjelandet, med avseende pĂ„ tredjelandet, territoriet eller den specificerade sektorn, eller till databehandlingssektorn i tredjelandet eller den internationella organisationen,
  • t) avge yttranden om utkast till beslut som lĂ€ggs fram av tillsynsmyndigheter inom den mekanism för enhetlighet som avses i artikel 64.1, i Ă€renden som ingivits i enlighet med artikel 64.2 och anta bindande beslut i enlighet med artikel 65, inbegripet de fall som avses i artikel 66,
  • u) frĂ€mja samarbete och effektivt bilateralt och multilateralt utbyte av bĂ€sta praxis och information mellan tillsynsmyndigheterna,
  • v) frĂ€mja gemensamma utbildningsprogram och underlĂ€tta personalutbyte mellan tillsynsmyndigheterna och dĂ€r sĂ„ Ă€r lĂ€mpligt Ă€ven med tillsynsmyndigheter i tredjelĂ€nder eller internationella organisationer,
  • w) frĂ€mja utbyte av kunskap och dokumentation om lagstiftning om och praxis för dataskydd med tillsynsmyndigheter för dataskydd i hela vĂ€rlden.
  • x) avge yttranden över de uppförandekoder som utarbetas pĂ„ unionsnivĂ„ i enlighet med artikel 40.9, och
  • y) föra ett offentligt elektroniskt register över tillsynsmyndigheters beslut och domstolars avgöranden i frĂ„gor som hanteras inom mekanismen för enhetlighet.
 • NĂ€r kommissionen begĂ€r rĂ„dgivning frĂ„n styrelsen fĂ„r den ange en tidsfrist med hĂ€nsyn till hur brĂ„dskande Ă€rendet Ă€r.
 • Styrelsen ska vidarebefordra sina yttranden, riktlinjer, rekommendationer och bĂ€sta praxis till kommissionen och till den kommittĂ© som avses i artikel 93, samt offentliggöra dem.
 • NĂ€r sĂ„ Ă€r lĂ€mpligt ska styrelsen samrĂ„da med berörda parter och ge dem möjlighet att yttra sig inom rimlig tid. styrelsen ska, utan att det pĂ„verkar tillĂ€mpningen av artikel 76, offentliggöra resultatet av samrĂ„dsförfarandet.