Artikel 12

Klar och tydlig information och kommunikation samt klara och tydliga villkor för utövandet av den registrerades rÀttigheter

 • Den personuppgiftsansvarige ska vidta lĂ€mpliga Ă„tgĂ€rder för att till den registrerade tillhandahĂ„lla all information som avses i artiklarna 13 och 14 och all kommunikation enligt artiklarna 15–22 och 34 vilken avser behandling i en koncis, klar och tydlig, begriplig och lĂ€tt tillgĂ€nglig form, med anvĂ€ndning av klart och tydligt sprĂ„k, i synnerhet för information som Ă€r sĂ€rskilt riktad till barn. Informationen ska tillhandahĂ„llas skriftligt, eller i nĂ„gon annan form, inbegripet, nĂ€r sĂ„ Ă€r lĂ€mpligt, i elektronisk form. Om den registrerade begĂ€r det fĂ„r informationen tillhandahĂ„llas muntligt, förutsatt att den registrerades identitet bevisats pĂ„ andra sĂ€tt.
 • Den personuppgiftsansvarige ska underlĂ€tta utövandet av den registrerades rĂ€ttigheter i enlighet med artiklarna 15–22. I de fall som avses i artikel 11.2 fĂ„r den personuppgiftsansvarige inte vĂ€gra att tillmötesgĂ„ den registrerades begĂ€ran om att utöva sina rĂ€ttigheter enligt artiklarna 15–22, om inte den personuppgiftsansvarige visar att han eller hon inte Ă€r i stĂ„nd att identifiera den registrerade.
 • Den personuppgiftsansvarige ska pĂ„ begĂ€ran utan onödigt dröjsmĂ„l och under alla omstĂ€ndigheter senast en mĂ„nad efter att ha mottagit begĂ€ran tillhandahĂ„lla den registrerade information om de Ă„tgĂ€rder som vidtagits enligt artiklarna 15–22. Denna period fĂ„r vid behov förlĂ€ngas med ytterligare tvĂ„ mĂ„nader, med beaktande av hur komplicerad begĂ€ran Ă€r och antalet inkomna begĂ€randen. Den personuppgiftsansvarige ska underrĂ€tta den registrerade om en sĂ„dan förlĂ€ngning inom en mĂ„nad frĂ„n det att begĂ€ran mottagits samt ange orsakerna till förseningen. Om den registrerade lĂ€mnar begĂ€ran i elektronisk form, ska informationen om möjligt tillhandahĂ„llas i elektronisk form, om den registrerade inte begĂ€r nĂ„got annat.
 • Om den personuppgiftsansvarige inte vidtar Ă„tgĂ€rder pĂ„ den registrerades begĂ€ran, ska den personuppgiftsansvarige utan dröjsmĂ„l och senast en mĂ„nad efter att ha mottagit begĂ€ran informera den registrerade om orsaken till att Ă„tgĂ€rder inte vidtagits och om möjligheten att lĂ€mna in ett klagomĂ„l till en tillsynsmyndighet och begĂ€ra rĂ€ttslig prövning.
 • Information som tillhandahĂ„llits enligt artiklarna 13 och 14, all kommunikation och samtliga Ă„tgĂ€rder som vidtas enligt artiklarna 15–22 och 34 ska tillhandahĂ„llas kostnadsfritt. Om begĂ€randen frĂ„n en registrerad Ă€r uppenbart ogrundade eller orimliga, sĂ€rskilt pĂ„ grund av deras repetitiva art, fĂ„r den personuppgiftsansvarige antingen
  • a) ta ut en rimlig avgift som tĂ€cker de administrativa kostnaderna för att tillhandahĂ„lla den information eller vidta den Ă„tgĂ€rd som begĂ€rts, eller
  • b) vĂ€gra att tillmötesgĂ„ begĂ€ran.
   Det Äligger den personuppgiftsansvarige att visa att begÀran Àr uppenbart ogrundad eller orimlig.
 • Utan att det pĂ„verkar tillĂ€mpningen av artikel 11 fĂ„r den personuppgiftsansvarige, om denne har rimliga skĂ€l att betvivla identiteten hos den fysiska person som lĂ€mnar in en begĂ€ran enligt artiklarna 15–21, begĂ€ra att ytterligare information som Ă€r nödvĂ€ndig för att bekrĂ€fta den registrerades identitet tillhandahĂ„lls.
 • Den information som ska tillhandahĂ„llas de registrerade i enlighet med artiklarna 13 och 14 fĂ„r tillhandahĂ„llas kombinerad med standardiserade symboler för att ge en överskĂ„dlig, begriplig, lĂ€ttlĂ€st och meningsfull överblick över den planerade behandlingen. Om sĂ„dana symboler visas elektroniskt ska de vara maskinlĂ€sbara.
 • Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 92 för att faststĂ€lla vilken information som ska visas med hjĂ€lp av symboler och förfaranden för att tillhandahĂ„lla sĂ„dana symboler.