12 straipsnis

Skaidrus informavimas, pranešimas ir duomenų subjekto naudojimosi savo teisėmis sąlygos

 • Duomenų valdytojas imasi tinkamų priemonių, kad visą 13 ir 14 straipsniuose nurodytą informaciją ir visus praneÅ¡imus pagal 15–22 ir 34 straipsnius, susijusius su duomenų tvarkymu, duomenų subjektui pateiktų glausta, skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, aiÅ¡kia ir paprasta kalba, ypač jei informacija yra konkrečiai skirta vaikui. Informacija pateikiama raÅ¡tu arba kitomis priemonėmis, įskaitant, prireikus, elektronine forma. Duomenų subjekto praÅ¡ymu informacija gali bÅ«ti suteikta žodžiu, jeigu duomenų subjekto tapatybė įrodoma kitomis priemonėmis.
 • Duomenų valdytojas sudaro palankesnes sąlygas naudotis 15–22 straipsniuose nustatytomis duomenų subjekto teisėmis. 11 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais duomenų valdytojas neatsisako imtis veiksmų pagal duomenų subjekto praÅ¡ymą pasinaudoti teisėmis pagal 15–22 straipsnius, nebent duomenų valdytojas įrodo, kad jis negali nustatyti duomenų subjekto tapatybės.
 • Duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo praÅ¡ymo gavimo, pateikia duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus praÅ¡ymą pagal 15–22 straipsnius. Tas laikotarpis prireikus gali bÅ«ti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į praÅ¡ymų sudėtingumą ir skaičių. Duomenų valdytojas per vieną mėnesį nuo praÅ¡ymo gavimo informuoja duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis. Kai duomenų subjektas praÅ¡ymą pateikia elektroninės formos priemonėmis, informacija jam taip pat pateikiama, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, iÅ¡skyrus atvejus, kai duomenų subjektas papraÅ¡o ją pateikti kitaip.
 • Jei duomenų valdytojas nesiima veiksmų pagal duomenų subjekto praÅ¡ymą, duomenų valdytojas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo praÅ¡ymo gavimo, informuoja duomenų subjektą apie neveikimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą priežiÅ«ros institucijai bei pasinaudoti teisių gynimo priemone.
 • Pagal 13 ir 14 straipsnius teikiama informacija ir visi praneÅ¡imai bei visi veiksmai pagal 15–22 ir 34 straipsnius yra nemokami. Kai duomenų subjekto praÅ¡ymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, duomenų valdytojas gali arba:
  • a) imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdamas į informacijos teikimo arba praneÅ¡imų ar veiksmų, kurių praÅ¡oma, administracines iÅ¡laidas; arba
  • b) gali atsisakyti imtis veiksmų pagal praÅ¡ymą.
   Duomenų valdytojui tenka pareiga įrodyti, kad prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas.
 • Nedarant poveikio 11 straipsniui, kai duomenų valdytojas turi pagrįstų abejonių dėl 15–21 straipsniuose nurodytą praÅ¡ymą pateikusio fizinio asmens tapatybės, duomenų valdytojas gali papraÅ¡yti pateikti papildomos informacijos, reikalingos norint patvirtinti duomenų subjekto tapatybę.
 • Informacija, kuri duomenų subjektams turi bÅ«ti teikiama pagal 13 ir 14 straipsnius, gali bÅ«ti teikiama su standartizuotomis piktogramomis siekiant, kad numatomas duomenų tvarkymas bÅ«tų prasmingai apibendrintas lengvai matomu, suprantamu ir aiÅ¡kiai įskaitomu bÅ«du. Kai piktogramos pateikiamos elektronine forma, jos turi bÅ«ti kompiuterio skaitomos.
 • Komisijai pagal 92 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais siekiama nustatyti, kokia informacija turi bÅ«ti pateikta piktogramomis, ir nustatyti standartizuotų piktogramų pateikimo procedÅ«ras.