62 straipsnis

Priežiūros institucijų bendros operacijos

  • PriežiÅ«ros institucijos tam tikrais atvejais vykdo bendras operacijas, įskaitant bendrus tyrimus ir bendras vykdymo užtikrinimo priemones, kuriose dalyvauja kitų valstybių narių priežiÅ«ros institucijų nariai arba darbuotojai.
  • Kai duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas turi buveinių keliose valstybėse narėse arba kai duomenų tvarkymo operacijomis gali bÅ«ti daromas didelis poveikis daugeliui duomenų subjektų daugiau nei vienoje valstybėje narėje, kiekvienos iÅ¡ tų valstybių narių priežiÅ«ros institucija turi teisę dalyvauti vykdant bendras operacijas. PriežiÅ«ros institucija, kuri yra kompetentinga pagal 56 straipsnio 1 dalį arba 4 dalį, pakviečia kiekvienos iÅ¡ tų valstybių narių priežiÅ«ros instituciją dalyvauti vykdant bendras operacijas ir nedelsdama atsako į priežiÅ«ros institucijos praÅ¡ymą dėl dalyvavimo.
  • PriežiÅ«ros institucija, laikydamasi valstybės narės teisės ir komandiruojančiajai priežiÅ«ros institucijai leidus, gali suteikti įgaliojimus, be kita ko, tyrimo įgaliojimus, komandiruojančiosios priežiÅ«ros institucijos nariams arba darbuotojams, dalyvaujantiems vykdant bendras operacijas, arba, jeigu tai leidžiama priimančiosios priežiÅ«ros institucijos valstybės narės teisės aktais, leisti komandiruojančiosios priežiÅ«ros institucijos nariams arba darbuotojams naudotis savo tyrimo įgaliojimais pagal komandiruojančiosios priežiÅ«ros institucijos valstybės narės teisės aktus. Tokiais tyrimo įgaliojimais gali bÅ«ti naudojamasi tik vadovaujant priimančiosios priežiÅ«ros institucijos nariams arba darbuotojams ir jiems dalyvaujant. Komandiruojančiosios priežiÅ«ros institucijos nariams arba darbuotojams taikoma priimančiosios priežiÅ«ros institucijos valstybės narės teisė.
  • Tais atvejais, kai pagal 1 dalį komandiruojančiosios priežiÅ«ros institucijos darbuotojai vykdo veiklą kitoje valstybėje narėje, priimančiosios priežiÅ«ros institucijos valstybė narė prisiima atsakomybę už jų veiksmus, įskaitant atsakomybę už bet kokią jiems vykdant veiklą padarytą žalą, pagal valstybės narės, kurios teritorijoje jie vykdo veiklą, teisę.
  • Valstybė narė, kurios teritorijoje buvo padaryta žala, ją atlygina tokiomis pačiomis sąlygomis, kuriomis atlygintų savo darbuotojų padarytą žalą. Komandiruojančiosios priežiÅ«ros institucijos, kurios darbuotojai kitos valstybės narės teritorijoje padarė žalą bet kuriam asmeniui, valstybė narė grąžina tai kitai valstybei narei visas sumas, jos sumokėtas jų vardu teisę jas gauti turintiems asmenims.
  • Nedarant poveikio naudojimuisi savo teisėmis trečiųjų Å¡alių atžvilgiu ir iÅ¡skyrus 5 dalyje nurodytą atvejį, 1 dalyje numatytu atveju nė viena valstybė narė nereikalauja kitos valstybės narės atlyginti jos patirtą žalą, nurodytą 4 dalyje.
  • Jeigu ketinama vykdyti bendrą operaciją ir priežiÅ«ros institucija per vieną mėnesį neįvykdo Å¡io straipsnio 2 dalies antrame sakinyje nustatytos prievolės, kitos priežiÅ«ros institucijos gali pagal 55 straipsnį patvirtinti laikinąją priemonę savo valstybės narės teritorijoje. Tuo atveju laikoma, kad patenkinamos 66 straipsnio 1 dalyje numatytos bÅ«tinybės skubiai imtis veiksmų sąlygos ir reikalinga skubi Valdybos nuomonė arba skubus privalomas sprendimas pagal 66 straipsnio 2 dalį.